Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2887438

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2012 r.
IV SA/Wr 469/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sędziowie: NSA Jolanta Sikorska, WSA Alojzy Wyszkowski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 15 listopada 2012 r. sprawy ze skargi R. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia (...) maja 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych i należności likwidatora funduszu alimentacyjnego, wypłaconych osobie uprawnionej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.