Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1093043

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 10 października 2011 r.
IV SA/Wr 443/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska.

Sentencja

Wrocław 10 października 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 10 października 2011 r. na posiedzeniu niejawnym skargi A. D. o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2011 r. sygn. akt IV SA/Wr 443/10 odrzucającego skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2011 r. sygn. akt IV SA/Wr 443/10 w sprawie ze skargi Z. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 1 czerwca 2010 r. nr.... w przedmiocie odmowy przyznania pomocy zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego, celowego specjalnego w lutym 2010 r. postanawia: odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2011 r. sygn. akt IV SA/Wr 443/10.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2011 r. sygn. akt IV SA/Wr 443/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę A. D. o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2011 r. sygn. akt IV SA/Wr 443/10 w przedmiocie odrzucenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia.

W dniu 10 września 2011 r., A. D. wniósł skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia z dnia 31 sierpnia 2011 r. sygn. akt IV SA/Wr 443/10 podnosząc, że narusza ono zasady legalności i zasadności oraz domagając się wydania merytorycznego orzeczenia w sprawie.

Pismem z dnia 20 września 2011 r.- w wykonaniu zarządzenia sędziego sprawozdawcy z dnia 16 września 2011 r.- wezwano A. D. do usunięcia braków formalnych skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia, przez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącej przed sądami administracyjnymi lub do sporządzenia skargi, pod rygorem odrzucenia skargi. Przedmiotowe wezwanie doręczono A. D. w dniu 23 września 2011 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki zawierającej pismo.

A. D.pismem z dnia 30 września 2011 r. wniósł skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem zarządzenia sędziego sprawozdawcy z dnia 16 września 2011 r., nie uzupełniając jednocześnie braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 285a § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a. skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia przysługuje od prawomocnego orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego, gdy przez jego wydanie została stronie wyrządzona szkoda, a zmiana lub uchylenie orzeczenia w drodze innych przysługujących stronie środków prawnych nie było i nie jest możliwe. Natomiast stosownie do postanowień art. 285f § 3 p.p.s.a. skargę nieopłaconą, skargę wniesioną z naruszeniem art. 175 § 1 oraz skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie, sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym.

Z taką sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie, albowiem A.D.i, mimo wezwania do dnia dzisiejszego nie uzupełnił braku formalnego w postaci złożenia pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu Z. Dz., co obligowało Wojewódzki Sąd Administracyjny do odrzucenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia odrzucić na podstawie art. 285f § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.