Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1093040

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2011 r.
IV SA/Wr 443/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska.

Sentencja

Wrocław 25 listopada 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2011 r. na posiedzeniu niejawnym skargi A.D. o stwierdzenie niezgodności z prawem zarządzenia Sędziego sprawozdawcy z dnia 16 września 2011 r. w sprawie ze skargi Z. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 1 czerwca 2010 r. nr... w przedmiocie odmowy przyznania pomocy zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego, celowego specjalnego w lutym 2010 r. postanawia: odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem zarządzenia Sędziego sprawozdawcy z dnia 16 września 2011 r. sygn. akt IV SA/Wr 443/10.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 20 września 2011 r. - w wykonaniu zarządzenia z dnia 16 września 2011 r. sygn. akt IV SA/Wr 443/10 - wezwano A. D. do usunięcia braków formalnych skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia, przez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącej przed sądami administracyjnymi lub do sporządzenia skargi, pod rygorem odrzucenia skargi.

W dniu 30 września 2011 r., A. D. wniósł skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem zarządzenia z dnia 16 września 2011 r. ponosząc, że narusza ono zasady legalności i zasadności.

Pismem z dnia 12 października 2011 r.- w wykonaniu zarządzenia sędziego sprawozdawcy z dnia 10 października 2011 r.- wezwano A. D. do usunięcia braków formalnych skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia, przez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącej przed sądami administracyjnymi lub do sporządzenia skargi, pod rygorem odrzucenia skargi. Przedmiotowe wezwanie doręczono A. D.w dniu 17 października 2011 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki zawierającej pismo.

Pismem z dnia 21 października 2011 r. A. D. wniósł zażalenie na zarządzenie sędziego sprawozdawcy z dnia 10 października 2011 r. podnosząc, że na podstawie art. 29 w związku z art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie jest zobowiązany do przedkładania pełnomocnictwa do reprezentowania Z.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 285a § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a. skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia przysługuje od prawomocnego orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego, gdy przez jego wydanie została stronie wyrządzona szkoda, a zmiana lub uchylenie orzeczenia w drodze innych przysługujących stronie środków prawnych nie było i nie jest możliwe. Natomiast stosownie do postanowień art. 285f § 3 p.p.s.a. skargę nieopłaconą, skargę wniesioną z naruszeniem art. 175 § 1 oraz skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie, sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym.

Z taką sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie, albowiem A. D., mimo wezwania do dnia dzisiejszego nie uzupełnił braku formalnego w postaci złożenia pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu Z. D., co obligowało Wojewódzki Sąd Administracyjny do odrzucenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia na podstawie art. 285f § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.