Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1093037

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2011 r.
IV SA/Wr 442/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska.

Sentencja

Wrocław 19 lipca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym skargi A. D. o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2011 r. sygn. akt IV SA/Wr 442/10 w przedmiocie odrzucenia zażalenia A.D. na zarządzenie Przewodniczącego wydziału IV z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie ze skargi Z. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 1 czerwca 2010 r. nr... w przedmiocie odmowy przyznania pomocy zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego, celowego specjalnego w marcu 2010 r. postanawia: odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 3 lutego 2011 r. sygn. akt IV SA/Wr 442/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę Z.D. na wyżej oznaczoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego, celowego specjalnego w marcu 2010 r.

A.D. wniósł w dniu 4 marca 2011 r. skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem powyższego wyroku podnosząc, że wydany wyrok narusza zasady legalności i zasadności.

Pismem z dnia 11 marca 2011 r.- w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV - wezwano A. D. do usunięcia braków formalnych skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia, przez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącej przed sądami administracyjnymi lub do sporządzenia skargi, pod rygorem odrzucenia skargi.

A.D. wniósł zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego wydziału IV z dnia 8 marca 2011 r. nie uzupełniając braku formalnego skargi.

Postanowieniem z dnia 29 marca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił zażalenie A. D. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV z dnia 8 marca 2011 r.

A. D. w dniu 11 kwietnia 2011 r. wniósł skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia z dnia 29 marca 2011 r. sygn. akt IV SA/Wr 442/10 podnosząc, że narusza ono zasadę legalności i zasadności.

Pismem z dnia 21 kwietnia 2011 r.- w wykonaniu zarządzenia sędziego sprawozdawcy z dnia 19 kwietnia 2011 r. - wezwano A. D. do usunięcia braków formalnych skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia, przez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącej przed sądami administracyjnymi lub do sporządzenia skargi, pod rygorem odrzucenia skargi.

A. D. w dniu 29 kwietnia 2011 r. wniósł zażalenie na zarządzenie sędziego sprawozdawcy z dnia 19 kwietnia 2011 r. podnosząc, że jest zwolniony z obowiązku składania pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania małżonki i w tym zakresie powołał się na przepis art. 29 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 285a § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a. skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia przysługuje od prawomocnego orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego, gdy przez jego wydanie została stronie wyrządzona szkoda a zmiana lub uchylenie orzeczenia w drodze innych przysługujących stronie środków prawnych nie było i nie jest możliwe. Natomiast stosownie do postanowień art. 285f § 3 p.p.s.a. skargę nieopłaconą, skargę wniesioną z naruszeniem art. 175 § 1 oraz skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie, sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym.

Treść zażalenia A. D. z dnia 29 kwietnia 2011 r. świadczy o tym, że wnoszący skargę nie uzupełnił wymogów formalnych skargi. Powoływanie się na przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, normujące prawa i obowiązki małżonków pozbawione jest doniosłości prawnej, gdyż nie zwalniają one małżonka strony postępowania sądowo - administracyjnego od obowiązku przedłożenia do akt sprawy sądowo-administracyjnej, pełnomocnictwa procesowego do reprezentacji strony, w tym również do sporządzenia i wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia. Powołany przepis art. 29 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pozwala działać małżonkowi za drugiego małżonka w ramach zwykłego zarządu, w tym w szczególności pobierać przysługujące mu należności (..), a prowadzenie sprawy sądowo - administracyjnej przed sądami administracyjnymi, nie należy do działań objętych zwykłym zarządem i jest unormowane w ustawie regulującej postępowanie przed sądami administracyjnymi. Zgodnie bowiem z przepisem art. 35 § 1 p.p.s.a. pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny, a ponadto inny skarżący lub uczestnik postępowania, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, a także inne osoby, jeżeli przewidują to przepisy szczególne. Jednakże zgodnie z przepisem art. 37 § 1 p.p.s.a. pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa (...). W toku sprawy pełnomocnictwo może być udzielone ustnie na posiedzeniu sądu przez oświadczenie złożone przez stronę i wciągnięte do protokołu (§ 2).

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że A. D. do dnia dzisiejszego nie uzupełnił braku formalnego w postaci złożenia pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu Z. D., co obligowało Wojewódzki Sąd Administracyjny do odrzucenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia odrzucić na podstawie art. 285f § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.