IV SA/Wr 433/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807296

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2016 r. IV SA/Wr 433/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Ożóg.

Sędziowie: WSA Lidia Serwiniowska (spr.), NSA Jolanta Sikorska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 lutego 2016 r. sprawy ze skargi K. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku o przyznanie zasiłku celowego oddala skargę w całości.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.