Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1098412

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 23 sierpnia 2011 r.
IV SA/Wr 413/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska.

Sentencja

Wrocław 23 sierpnia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. W. na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. z dnia 12 kwietnia 2011 r. Nr.. w przedmiocie zdolności do służby w Służbie Wywiadu Wojskowego postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

P. W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na oznaczoną wyżej decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do służby w Służbie Wywiadu Wojskowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po zamknięciu rozprawy, przeprowadzonej w przedmiotowej sprawie w dniu 18 sierpnia 2011 r. odroczył termin publikacji orzeczenia na dzień 31 sierpnia 2011 r.

Pismem z dnia 19 sierpnia 2011 r. (data wpływu 23 sierpnia 2011 r.) skarżący złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek jest przedwczesny. Zgodnie z art. 141 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym, z zastrzeżeniem § 2. W sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku. (§ 2). Z powyższych przepisów wynika zatem, że wniosek o sporządzenie uzasadnienia może być złożony dopiero po ogłoszeniu wyroku lub doręczeniu sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym. Wniosek o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem zgłoszony przed ogłoszeniem wyroku lub przed doręczeniem wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym jest przedwczesny i nie wywołuje skutków procesowych (por. postanowienie SN z dnia 15 września 2000 r., I PKN 406/00, OSNAP 2002, nr 8, poz. 190).

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że skoro w rozpatrywanej sprawie Sąd odroczył termin publikacji orzeczenia na dzień 31 sierpnia 2011 r. a więc nie doszło jeszcze do wydania w niej rozstrzygnięcia, a w konsekwencji publikacji orzeczenia, to wniosek skarżącego o sporządzenie i doręczenie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem nie ma waloru skuteczności, gdyż został złożony przedwcześnie, tj. przed wydaniem orzeczenia, a więc z pominięciem terminu ustawowego, o którym mowa w cytowanym wyżej przepisie art. 141 powołanej na wstępie ustawy. Podkreślić bowiem należy, że momentem początkowym terminu do złożenia wniosku o jego uzasadnienie jest data ogłoszenia sentencji orzeczenia, wydanego na rozprawie. A zatem konsekwencją uchybienia terminu - także w zakresie jego początkowego biegu - jest bezskuteczność czynności procesowej strony skarżącej.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 141 § 3 w związku art. 141 § 2 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zobligowany był orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.