Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2887464

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 25 września 2012 r.
IV SA/Wr 404/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Ożóg (spr.).

Sędziowie: NSA Tadeusz Kuczyński, WSA Lidia Serwiniowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 25 września 2012 r. sprawy ze skargi A.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) 2012 r. nr (...) w przedmiocie przyznania zasiłku stałego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.