Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2917256

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 2 listopada 2010 r.
IV SA/Wr 398/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska.

Sędziowie: NSA Tadeusz Kuczyński, WSA Wanda Wiatkowska-Ilków (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 2 listopada 2010 r. sprawy ze skargi D. Ś. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie udzielenia pomocy w postaci zasiłku celowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.