Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 675501

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 9 lipca 2010 r.
IV SA/Wr 393/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Masternak-Kubiak (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) marca 2010 r. Nr (...) w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej postanawia:

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić stronie skarżącej uiszczony wpis w kwocie 200 zł (dwieście złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) marca 2010 r. Nr (...) Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W., utrzymał w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Starosty Powiatu O. przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w O. z dnia (...) grudnia 2009 r. nr (...) uchylającą decyzję kierującą M.W. do Domu Pomocy Społecznej (...) w D.

W uzasadnieniu decyzji pouczono stronę o prawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Strona decyzję otrzymała w dniu 28 kwietnia 2010 r.

W dniu 31 maja 2010 r. pełnomocnik skarżącego, radca prawny E.J. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W., skargę na przedmiotową decyzję.

W dniu 31 maja 2010 r. na konto Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęła kwota dwustu złotych uiszczona przez pełnomocnika skarżącego tytułem wpisu w powyższej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Stosownie do treści przepisu art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Przy czym, w myśl art. 54 § 1 p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Natomiast zgodnie z art. 83 § 1 p.p.s.a., terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego z zastrzeżeniem § 2, który określa, że jeżeli ostatni dzień przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

W rozpoznawanej sprawie, decyzję stanowiącą przedmiot skargi wraz z prawidłowym pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, doręczono skarżącemu w dniu 28 kwietnia 2010 r. (patrz. akta administracyjne organu II instancji). Oznacza to, iż dzień 28 maja 2010 r. (piątek) - z zachowaniem wymogu określonego w art. 54 § 1 p.p.s.a. - był ostatnim dniem na uruchomienie postępowania sądowoadministracyjnego w przedmiotowej sprawie. Tymczasem z akt sprawy wynika, skarga została wniesiona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. w dniu 31 maja 2010 r., czyli już po upływie terminu do wniesienia skargi.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że skarżący wniósł skargę z uchybieniem ustawowego terminu określonego w art. 53 § 1 p.p.s.a, co czyni skargę spóźnioną.

Zauważyć należy, iż skarżący nie złożył wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Mając zatem na uwadze, iż czynność w postępowaniu podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna, skargę należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a, co orzeczono w sentencji postanowienia.

Zwrotu uiszczonego wpisu dokonano na podstawie art. 232 § 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.