Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1026894

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 25 lutego 2009 r.
IV SA/Wr 381/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2009 r. na posiedzeniu sprawy ze skargi J. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy wydania uwierzytelnionych odpisów dokumentów postanawia sprostować oczywistą omyłkę w wydanym w niniejszej sprawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2009 r. w ten sposób, że w sentencji w linijce 5 od dołu zamiast "decyzję" wpisać "postanowienie".

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi J. K. w niniejszej sprawie, rozstrzygniętej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2009 r., było postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy wydania uwierzytelnionych odpisów dokumentów.

W sentencji wydanego orzeczenia omyłkowo, w linijce piątej od dołu podano, że skarga dotyczy decyzji, gdy tymczasem przedmiotem zaskarżenia jest postanowienie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Wskazana na wstępie omyłka jest oczywista, na co wskazuje jej charakter.

Wobec powyższego, opierając się na art. 156 § 1 i 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.