Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2888770

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 22 listopada 2012 r.
IV SA/Wr 379/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alojzy Wyszkowski.

Sędziowie: NSA Jolanta Sikorska (spr.), WSA Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 22 listopada 2012 r. sprawy ze skargi Z. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy w formie zasiłku stałego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.