Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2043682

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 13 lipca 2015 r.
IV SA/Wr 378/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. H. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) kwietnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie uznania zarzutów wniesionych przez dłużnika za niedopuszczalne i nieuzasadnione postanawia: umorzyć postępowanie sądowo-administracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

M. H. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na oznaczone wyżej postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. w przedmiocie uznania zarzutów wniesionych przez dłużnika za niedopuszczalne i nieuzasadnione.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. wniosło o jej oddalenie z tym uzasadnieniem, że miało podstawy prawne i faktyczne do uchylenia poprzedzającego go postanowienia organu I instancji.

Pismem z dnia 7 lipca 2015 r. skarżący w związku cofnął skargę na przedmiotowe postanowienie, nie uzasadniając w tym zakresie swojego stanowiska.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do art. 60 zdanie 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) (zwana dalej p.p.s.a.), skarżący może cofnąć skargę i cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże skuteczność czynności procesowej cofnięcia skargi uzależniona jest od wyniku badania sprawy przez Sąd w przedmiocie niedopuszczalności cofnięcia skargi, o czym stanowi dalej zdanie 3 art. 60 wskazanej wyżej ustawy. Natomiast niedopuszczalność wniosku o cofnięcie skargi stwierdzana jest w przypadku ustalenia, że przedmiotowy wniosek strony skarżącej zmierza do obejścia prawa lub spowodowałby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oświadczenie M. H. w przedmiocie cofnięcia skargi w świetle materiału aktowego badanej sprawy nie nasuwa - z tego punktu widzenia - żadnych wątpliwości ani zastrzeżeń.

W związku z powyższym uznać należało, że cofnięcie skargi jest dopuszczalne.

W myśl art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. W konsekwencji, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. postępowanie wszczęte wniesieniem skargi, podlegało umorzeniu.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.