Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2050976

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 3 września 2012 r.
IV SA/Wr 360/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Kuczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV w dniu 3 września 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych w postaci zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dzieci i dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego za nienależnie pobrane i zobowiązanie do ich zwrotu postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) 2012 r. M. S., dalej: skarżąca, wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) 2012 r., nr (...) w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych w postaci zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dzieci i dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego za nienależnie pobrane i zobowiązanie do ich zwrotu.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego i wskazał, że decyzją z dnia (...) maja 2012 r., nr (...) uwzględniono skargę w całości uchylając zaskarżoną decyzję z dnia (...) 2012 r.

Pismem z dnia 21 czerwca 2012 r. Sąd wezwał skarżącą do oświadczenia, czy w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) maja 2012 r. uchylającą zaskarżoną do Sądu decyzję tego organu z dnia (...) marca 2012 r. oraz kolejną decyzją z dnia (...) maja 2012 r., nr (...) uchylającą decyzję z dnia (...) lutego 2012 r. i umarzającą w całości postępowanie w pierwszej instancji, skarżąca cofa swoją skargę na decyzję z dnia 13 marca 2012 r.

W odpowiedzi skarżąca oświadczyła, że wycofuje swoją skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) maja 2012 r., nr (...) gdyż decyzja tego organu umarzająca jej zadłużenie, wynikające nie z jej winy, jest ostateczna.

Pismem z dnia 6 lipca 2012 r. Sąd ponownie wezwał skarżącą by oświadczyła, czy w związku z wyeliminowaniem z obrotu prawnego zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) marca 2012 r., cofa swoja skargę na wskazaną decyzję z dnia (...) marca 2012 r. Jednocześnie Sąd wskazał, że w odpowiedzi na wezwanie z dnia 21 czerwca 2012 r. skarżąca podała, że cofa skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) maja 2012 r., nr (...). Decyzja z dnia (...) maja 2012 r. nie była przedmiotem zaskarżenia przez skarżącą do Sądu, zatem nie może być cofnięta. Decyzja z dnia (...) maja 2012 r. uchyla decyzję dnia (...) marca 2012 r., co oznacza brak przedmiotu żądania wynikającego z decyzji z dnia (...) marca 2012 r., zaskarżonej do Sądu.

W piśmie z dnia 11 lipca 2012 r. skarżąca oświadczyła, że cofa swoją skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) marca 2012 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. Nr 270), dalej: p.p.s.a. stanowi, iż skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie wiąże sąd, chyba że zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Czynność procesową skarżącej - w świetle materiału sprawy - należy uznać za dopuszczalną i skuteczną. Postępowanie sądowe stało się zatem w tej sprawie bezprzedmiotowe. W konsekwencji na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., postępowanie wszczęte wniesieniem skargi podlegało umorzeniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.