Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1664833

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 12 grudnia 2013 r.
IV SA/Wr 351/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Ożóg.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. J. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. z dnia (...) kwietnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania i wypłaty równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego za 2013 r. postanawia podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący K. J. zakwestionował przed Tutejszym Sądem decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. z dnia (...) kwietnia 2013 r., nr (...). Decyzja ta utrzymała w mocy decyzję Komendanta Powiatowego Policji w J. z dnia (...) marca 2013 r., nr (...) odmawiającą przyznania i wypłaty równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego za 2013 r.

Wnioskiem z dnia 6 czerwca 2013 r. nr RPO-653177/10-IV/10/DZ, Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego z zagadnieniem prawnym następującej treści:

"Czy w sytuacji pozostawania w obrocie prawnym decyzji ostatecznej, przyznającej emerytowanemu funkcjonariuszowi Policji uprawnienie do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, wydanej przed dniem 1 stycznia 2006 r. dopuszczalne jest wydanie, w stanie prawnym ukształtowanym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie MSWiA z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznawania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 266, poz. 2246), decyzji odmawiającej wypłaty tego świadczenia, bądź umarzającej postępowanie wszczęte przez emerytowanego funkcjonariusza Policji".

Postanowieniem z dnia 15 października 2013 r. tutejszy Sąd, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zawiesił z urzędu postępowanie sądowoadministracyjne ponieważ jego wynik zależał od rozstrzygnięcia pytania prawnego zadanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uchwałą z dnia 25 listopada 2013 r. (sygn. akt I OPS 9/13) Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygną powyższą kwestię.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania - od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego to postępowanie.

W związku z tym, że przedstawione we wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 6 czerwca 2013 r. nr RPO-653177/10-IV/10/DZ do Naczelnego Sądu Administracyjnego zagadnienie prawne, dotyczące dopuszczalności wydawania w nowo ukształtowanym stanie prawnym decyzji odmawiającej wypłaty równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego przez emerytowanego Policjanta lokalu mieszkalnego, bądź umarzającej postępowanie wszczęte przez emerytowanego funkcjonariusza Policji zostało rozstrzygnięte uchwałą NSA z dnia 25 listopada 2013 r. sygn. akt I OPS 9/13, Sąd orzekł jak wyżej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.