Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2145756

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 8 września 2016 r.
IV SA/Wr 350/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Ewa Orłowska referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu: po rozpoznaniu w dniu 8 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku J. S. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi J. S. na decyzję (...) Kuratora Oświaty we (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie potrzeby kształcenia specjalnego postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca w odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia uzupełniającego wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata i zwolnienie od kosztów sądowych.

W jego uzasadnieniu podała, że jest samotną matką wychowującą dziecko w wieku (...) lat wymagające stałej opieki ze względu na zły stan zdrowia. Jest osobą bezrobotną. Otrzymuje świadczenie wychowawcze na dziecko w wysokości (...) zł miesięcznie oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego na dziecko w kwocie (...) zł i zasiłek rodzinny wynoszący (...) zł. Miesięczny dochód netto wynosi (...) zł. Wydatki związane z utrzymaniem wynoszą: czynsz 350 zł, prąd 113 zł, telewizja i Internet 109,89 zł, gaz około 190 zł (co dwa miesiące), żywność 400 zł, leki 60 zł. W miesiącu wrześniu tego roku ostatnia rata kredytu wynosi (...) zł. Podała, że jest współwłaścicielem mieszkania i nie posiada innych nieruchomości oraz przedmiotów i papierów wartościowych, wierzytelności i oszczędności.

Z przepisu art. 245 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718; dalej p.p.s.a.) wynika, że zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego lub adwokata obejmuje prawo pomocy w zakresie całkowitym.

Z kolei przepis art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. stanowi, że przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Zgodnie z art. 199 p.p.s.a. strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Do tych przepisów szczególnych należy zaliczyć przepisy określające przesłanki warunkujące przyznanie prawa pomocy na wniosek strony.

Mając na uwadze, że skarżąca jest samotną matką nie pozostającą w zatrudnieniu, korzystającą ze świadczeń z pomocy społecznej i zaliczki alimentacyjnej, które przysługują osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, przyjąć trzeba, że wykazała ona, iż spełnia przesłanki warunkujące przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu.

W myśl zaś art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. do czynności w zakresie przyznania prawa pomocy, które wykonuje referendarz sądowy należy wydawanie na posiedzeniu niejawnym postanowień o przyznaniu, cofnięciu, odmowie przyznania prawa pomocy albo umorzeniu postępowania w sprawie przyznania prawa pomocy;

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 245 § 2 p.p.s.a. i art. 246 § 1 pkt 1 oraz art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.