Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2145762

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 26 października 2016 r.
IV SA/Wr 35/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Ewa Orłowska - referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 26 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata, ustanowionego z urzędu K. G. o zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi R. A. na uchwałę Rady Miejskiej w (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto (...) postanawia: przyznać od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu adwokatowi, ustanowionemu z urzędu, wynagrodzenie za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w wysokości 120 zł wraz ze stawką podatku VAT w kwocie 27,60 zł, czyli ogółem 147,60 zł.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący, osadzony w zakładzie karnym, pismem z dnia 21 grudnia 2015 r. wniósł skargę na wskazaną w sentencji uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby gminy. Skarga ta została wniesiona za pośrednictwem organu i wpłynęła do tego organu (Urzędu Miejskiego) w dniu 28 grudnia 2015 r. (data wpływu.), a gmina pismem z dnia 26 stycznia 2016 r. udzieliła odpowiedzi na tą skargę. Ponadto z kserokopii koperty, dołączonej do tej skargi wynika, że skarga została złożona w administracji zakładu karnego (brak daty), natomiast dnia 22 grudnia 2015 r. skarga została nadana w urzędzie pocztowym.

Postanowieniem referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu z dnia 10 maja 2016 r. przyznano stronie skarżącej prawo pomocy w zakresie obejmującym m in. ustanowienie adwokata z urzędu.

Okręgowa Rada Adwokacka pismem z dnia 16 maja 2016 r. wyznaczyła pełnomocnika z urzędu adwokat K. G.

Postanowieniem z dnia 13 września 2016 r. Sąd odrzucił skargę skarżącego z uwagi na to, że skarżący nie wykazał, że zaskarżona uchwała narusza jego interes prawny. Opisany przez skarżącego i jego pełnomocnika interes prawny w ocenie Sądu nie został bowiem naruszony.

Postanowienie to zostało doręczone upoważnionemu pracownikowi kancelarii adwokackiej pełnomocnika w dniu 21 września 2016 r.

W piśmie z dnia 14 lipca 2016 r., złożonym w toku postępowania w I instancji, pełnomocnik z urzędu zawarł również wniosek o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu według norm przepisanych. Wniosek ten zawierał oświadczenie, że koszty te nie zostały opłacone w całości ani w części.

Odrębnym pismem, z dnia 22 września 2016 r., pełnomocnik z urzędu złożył kolejny wniosek o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu sądowym w I instancji w wysokości 590,40 zł (480 + VAT). Wniosek ten zawierał również oświadczenie, że koszty te nie zostały opłacone w całości ani w części.

Wspomniane wyżej wnioski o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu w I instancji zawarte w pismach pełnomocnika z dnia 14 lipca 2016 r. i z dnia 22 września 2016 r. zostały rozpoznane postanowieniem referendarza sądowego z dnia 29 września 2016 r. przyznającym wynagrodzenie za udział w postępowaniu sądowym w I instancji w wysokości 240 zł podwyższone o podarek VAT w kwocie 55,20 zł, czyli ogółem 295,20 zł (pkt I sentencji) i odmawiającym przyznania wynagrodzenia w pozostałym zakresie (pkt II sentencji). Postanowienie to zostało doręczone upoważnionemu pracownikowi kancelarii adwokackiej pełnomocnika w dniu 5 października 2016 r.

Następnie pismem z dnia 11 października 2016 r. adwokat z urzędu sporządził opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wspomnianego postanowienia Sądu odrzucającego skargę.

Odrębnym pismem, opatrzonym tą samą datą, pełnomocnik złożył wniosek o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, czyli wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie tej opinii wraz z oświadczeniem, że opłaty z tytułu pomocy prawnej udzielonej z urzędu nie zostały opłacone w całości ani w części.

Pismem Sądu z dnia 18 października 2016 r. odpis wspomnianej opinii został przesłany stronie skarżącej zgodnie z art. 177 § 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wraz z pouczeniem, że termin do wniesienia skargi kasacyjnej biegnie od dnia doręczenia odpisu opinii stronie.

Rozpoznaniu w niniejszej sprawie podlega wniosek pełnomocnika z urzędu z dnia 11 października 2016 r. (k-106) o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

Zgodnie z art. 250 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718) wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad prawnych określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrot niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Stosownie do art. 258 § 2 pkt 8 powołanej ustawy do czynności referendarza sądowego w zakresie postępowania o przyznanie prawa pomocy należy m.in. wydawanie na posiedzeniu niejawnym postanowień o przyznaniu wynagrodzenia adwokatowi lub radcy prawnemu za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy oraz o zwrocie niezbędnych udokumentowanych wydatków.

W rozpoznawanej sprawie postanowienie Sądu I instancji odrzucające skargę zostało wydane w dniu 13 września 2016 r., a opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej została sporządzona pismem z dnia 18 października 2016 r., a więc szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu reguluje w niniejszej sprawie nowe rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. poz. 1801), które zgodnie z § 23 tego rozporządzenia weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Jedynie w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tego nowego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji, co wynika z treści § 22 tego nowego rozporządzenia.

Przepis ten nie ma zastosowania w niniejszej sprawie gdyż, jak już wyżej wskazano, postępowanie sądowe w I instancji zakończyło się w dniu 13 września 2016 r. postanowieniem odrzucającym skargę, a więc już po wejściu w życie tego nowego rozporządzenia, tym samym do wynagrodzenia za sporządzenie, po dacie wejścia w życie tego nowego rozporządzenia, powyższej opinii, od wyroku Sądu I instancji wydanego również po dacie wejścia w życie nowego rozporządzenia - należy stosować przepisy tego nowego rozporządzenia.

W myśl § 21 ust. 1 pkt 2 lit "b" tego rozporządzenia opłaty maksymalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w drugiej instancji: za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - 50% opłaty maksymalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji - 75% tej opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.

Opłata o której mowa w pkt 1 dotycząca postępowania przed sądem administracyjnym w I instancji, które zostało wszczęte po wejściu w życie nowego rozporządzenia do którego nawiązuje § 21 ust. 1 pkt 2 lit "b" rozporządzenia, wynosi zgodnie z pkt 1 lit "c" 480 zł.

W niniejszej sprawie w postanowieniu referendarza sądowego z dnia 29 września 2016 r. zastosowano jednak do wynagrodzenia pełnomocnika z urzędu za udział w postępowaniu w I instancji stawki poprzedniego rozporządzenia, gdyż postępowanie w I instancji zostało wszczęte i niezakończone przed wejściem w życie nowego rozporządzenia.

W myśl § 4. ust. 1 nowego rozporządzenia opłatę ustala się w wysokości co najmniej 1/2 opłaty maksymalnej określonej w rozdziałach 2-4, przy czym nie może ona przekraczać wartości przedmiotu sprawy.

Stosownie do ust. 2 tego przepisu ustalenie opłaty w wysokości wyższej niż określona w ust. 1, a nieprzekraczającej opłaty maksymalnej następuje z uwzględnieniem stopnia zawiłości sprawy oraz nakładu pracy adwokata oraz wkładu jego pracy w przyczynienie się do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia sprawy, a w szczególności czasu poświęconego na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczby stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjętych w sprawie, w tym czynności podjętych w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu, wartości przedmiotu sprawy, wkładu pracy adwokata w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie, a także trybu i czasu prowadzenia sprawy, obszerności zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności.

W myśl zaś § 4 ust. 3 opłatę, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług.

W rozpoznawanej sprawie, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia, należało ustalić opłatę w wysokości 1/2 opłaty maksymalnej wskazanej w § 21 ust. 1 pkt 2 lit "b", czyli w wysokości 1/2 opłaty maksymalnej wynoszącej 240 zł, co stanowi kwotę 120 zł (1/2 x 240 zł). Kwota 240 zł stanowi bowiem opłatę maksymalną obliczoną jako 50% kwoty 480 zł, co wynika z treści § 21 ust. 1 pkt 2 lit "b" w związku z pkt 1 lit "c".

Pełnomocnik z urzędu nie wskazał przy tym w niniejszej sprawie okoliczności, wymienionych w § 4 ust. 2 rozporządzenia, mających uzasadniać przyznanie wynagrodzenia przekraczającego kwotę wynikającą z § 4 ust. 1 tego rozporządzenia i nieprzekraczającą jednocześnie opłaty maksymalnej, gdyż w złożonej opinii zgodził się z argumentacją Sądu zawartą w postanowieniu odrzucającym skargę.

Mając powyższe na uwadze, należało przyznać pełnomocnikowi z urzędu, który prowadził sprawę również w I instancji wynagrodzenie za udzieloną pomoc prawną obejmującą sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - powiększone o stawkę podatku od towarów i usług-w łącznej wysokości 147,60 zł (wynagrodzenie: 120 zł + podatek VAT: 27,60 zł =147,60 zł).

Z tych względów, na podstawie art. 250 § 1 i art. 258 § 2 pkt 8 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z § 21 ust. 1 pkt 2 lit "b" i pkt 1 lit "c" oraz § 4 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, orzeczono jak w sentencji.

.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.