Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2145743

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 6 października 2016 r.
IV SA/Wr 332/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alojzy Wyszkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 6 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale IV sprawy ze skargi K. K. na działalność Prokuratury Krajowej w przedmiocie nierozpatrzenia skargi postanawia: przekazać skargę według właściwości do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 20 września 2016 r. K. K. (dalej: skarżąca, strona) wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na działanie Prokuratury Krajowej wskazując na okoliczność naruszenia przepisów działu VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Skarżąca podniosła, że zamiast rozpatrywać skargę przesłano ją do innej instytucji, sprawie nadano inny numer sprawy, a winna być dołączona do poprzedniej sygnatury sprawy, która jest ciągiem skargowym oraz że pismo stanowiące zał.1 do skargi zawiera poprawki ręczne nie podpisane przez osobę sporządzającą ten dokument. Na poparcie powyższego strona załączyła pismo Prokuratora Prokuratury Krajowej dnia 8 lipca 2016 r., nr (...) w przedmiocie przekazania korespondencji skarżącej z dnia 22 czerwca 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga została wniesiona do niewłaściwego sądu. Zgodnie z art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 dalej w skrócie: "p.p.s.a.") do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Siedziba Prokuratury Krajowej znajduje się w W. W myśl § 1 pkt 13 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2003 r. Nr 72, poz. 652 z późn. zm.) dla obszaru województwa mazowieckiego właściwy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. W myśl art. 59 § 1 p.p.s.a., jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu. Dlatego też, stwierdzając swoją niewłaściwość miejscową, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu przekazał sprawę sądowi właściwemu, tj. Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 59 § 1 p.p.s.a. w związku z art. 13 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.