Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2145742

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 12 września 2016 r.
IV SA/Wr 329/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 12 września 2016 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy, ze skargi D. R., na decyzję Komendanta (...) we W., z dnia (...) maja 2016 r. nr (...), w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy przyznania dodatkowego wynagrodzenia za pełnienie nieetatowej funkcji szefa, służby techniki lotniczej, postanawia:, oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.,,,

Uzasadnienie faktyczne

|D. R. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu decyzję Komendanta (...) we W. z dnia (...) maja 2016 r. nr (...) w |

|przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy przyznania dodatkowego wynagrodzenia za pełnienie nieetatowej funkcji szefa |

|techniki lotniczej. |

|Jednocześnie w skardze skarżący zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. |

|Zgłaszając powyższy wniosek skarżący nie powołał żadnych okoliczności świadczących o tym, że w związku z wydaniem decyzji zachodzi |

|niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Skarżący przedstawił jedynie |

|merytoryczną argumentację świadczącą w jego przekonaniu o niezgodności z prawem zaskarżonej decyzji. |

Uzasadnienie prawne

|Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje: |

|Zgodnie z regulacją art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z |

|2016 r., poz. 718), dalej: p.p.s.a., wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. W razie wniesienia skargi na |

|decyzję lub postanowienie organ, który wydał decyzję lub postanowienie, może wstrzymać, z urzędu lub na wniosek skarżącego, ich |

|wykonanie w całości lub w części, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie |

|decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania (art. 61 § |

|2 pkt 1 p.p.s.a.). Po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości |

|lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania |

|trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza |

|wstrzymanie ich wykonania. Odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do |

|sądu. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy (§ 3 tego |

|przepisu). |

|Wniosek strony nie zasługiwał na uwzględnienie z dwóch przyczyn. |

|Po pierwsze wskazać należy, że rozstrzygając na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a. sąd związany jest zamkniętym katalogiem przesłanek |

|pozytywnych. Są nimi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody oraz niebezpieczeństwo spowodowania trudnych od odwrócenia skutków. |

|Poprzez wyrządzenie znacznej szkody należy rozumieć taką szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot |

|spełnionego świadczenia lub jego wyegzekwowanie, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy od stanu pierwotnego. Z kolei, trudne |

|do odwrócenia skutki to takie prawne lub faktyczne skutki, które raz zaistniałe powodują istotną lub trwałą zmianę rzeczywistości, przy|

|czym powrót do stanu poprzedniego może nastąpić tylko po dłuższym czasie lub przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków. |

|Jednakże warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności jest wykazanie przez stronę w jej wniosku |

|okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Nie wystarczy więc |

|nawet samo powtórzenie treści przepisu, a tym bardziej samo wniesienie o zastosowanie ochrony tymczasowej. Uzasadnienie wniosku powinno|

|odnosić się do konkretnych zdarzeń świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu jest |

|zasadne. Ocena, czy w danej sprawie zaistniały przesłanki określone w art. 61 § 3 p.p.s.a. jest możliwa i w dużym stopniu zależy od |

|argumentacji przedstawionej przez stronę we wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Wniosek ten powinien być wnikliwie |

|uzasadniony, a zawarta w nim argumentacja powinna być spójna. Brak spełniającego powyższe warunki uzasadnienia wniosku o wstrzymanie |

|wykonania decyzji uniemożliwia jego merytoryczną ocenę. Dla wykazania, iż zachodzi niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do |

|odwrócenia skutków, strona ma obowiązek uprawdopodobnić istnienie konkretnych i obiektywnych okoliczności pozwalających przyjąć, że |

|wstrzymanie wykonania aktu jest zasadne. Nie wystarcza jedynie złożenie wniosku. Tymczasem, zawartego w skardze wniosku o wstrzymanie |

|wykonania decyzji skarżący w ogóle nie uzasadnił. Nie wykazał w czym przejawia się ewentualne niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej |

|szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków w przypadku jej wykonania. |

|Po drugie, przedmiotem wstrzymania mogą być jedynie takie akty lub czynności, które nadają się do wykonania i wymagają wykonania. Przez|

|wykonanie aktu administracyjnego należy rozumieć spowodowanie w sposób dobrowolny lub doprowadzenie w trybie przymusu państwowego |

| (egzekucji) do takiego stanu rzeczy, który jest zgodny z rozstrzygnięciem zawartym w danym akcie. Decyzja umarzająca postępowania |

|odwoławcze niewątpliwie nie mieści się w katalogu decyzji nadających się do wykonania. |

|Z tego zatem względu, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia. |

| |

| |

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.