Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2917262

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 17 listopada 2010 r.
IV SA/Wr 311/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Sikorska.

Sędziowie: NSA Tadeusz Kuczyński, WSA Małgorzata Masternak-Kubiak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 17 listopada 2010 r. sprawy ze skargi J. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) marca 2010 r. nr (...) w przedmiocie zobowiązania do zwrotu należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.