Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2145731

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 12 września 2016 r.
IV SA/Wr 297/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 12 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) kwietnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A. S. wniosła do tutejszego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) kwietnia 2016 r. nr (...).

W toku czynności przygotowujących sprawę do rozpoznania na rozprawie ustalono, że skarżąca jest osobą ubezwłasnowolnioną częściowo na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego we W. Wydział (...) Cywilny z dnia (...) lipca 1993 r., sygn. akt (...). Ustalono również, że postanowieniem z dnia (...) stycznia 2012 r., sygn. (...), Sąd Rejonowy (...) zmieniając postanowienie Sądu Rejonowego dla (...) z dnia (...) października 2002 r., sygn. akt (...) ustanowił dla skarżącej kuratora w osobie J. K.

Wobec powyższego zarządzeniem z dnia 8 sierpnia 2016 r. wezwano kuratora skarżącej do podpisania skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia.

W odpowiedzi kurator skarżącej oświadczył, że poparcie przez niego skargi byłoby działaniem wbrew postanowieniu Sądu i na szkodę jego częściowo ubezwłasnowolnionej podopiecznej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718), dalej: p.p.s.a., zdolność sądową w postępowaniu przed sądem administracyjnym posiada m.in. osoba fizyczna (art. 25 § 1 p.p.s.a.). Natomiast zdolność procesowa, tj. zdolność do dokonywania czynności w postępowaniu sądowym, przysługuje osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych; osoba fizyczna ograniczona w zdolności do czynności prawnych posiada zdolność procesową w sprawach wynikających z czynności prawnych, których może dokonywać samodzielnie (art. 26 § 1 i 2 p.p.s.a.). Osoba fizyczna niemająca zdolności do czynności w postępowaniu może je podejmować tylko przez swojego przedstawiciela ustawowego (art. 27 p.p.s.a.). W takim przypadku, w myśl przepisów art. 57 § 1 w związku z art. 46 § 1 pkt 4 i art. 27 p.p.s.a., skarga powinna być wniesiona i podpisana przez przedstawiciela ustawowego osoby niemającej zdolności procesowej. Zgodnie zaś z art. 58 § 1 pkt 3 i 5 p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, a także jeżeli skarżący nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy i brak w tym zakresie nie został uzupełniony (art. 58 § 2 p.p.s.a.).

Zgodnie z art. 15 Kodeksu cywilnego, dalej: k.c., ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Przedstawicielem osoby fizycznej posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest kurator (art. 16 § 2 k.c.) ustanawiany na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.) dalej: k.r.o., w trybie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.). Przepis art. 181 § 1 k.r.o. stanowi, że kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest powołany do jej reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi. Tak też zdecydował Sąd Rejonowy (...) w przypadku skarżącej w postanowieniu z dnia (...) stycznia 2012 r.

Z tej przyczyny wezwano kuratora skarżącej do zatwierdzenia czynności wniesienia skargi, w tym jej podpisania, czego w wyznaczonym terminie nie uczyniono. Kurator skarżącej oświadczył, że poparcie przez niego skargi byłoby działaniem wbrew postanowieniu Sądu i na szkodę jego częściowo ubezwłasnowolnionej podopiecznej.

Skardze nie można zatem nadać dalszego biegu w związku z czym, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i 5 p.p.s.a., podlegała ona odrzuceniu o czym orzeczono w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.