Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2145730

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 3 sierpnia 2016 r.
IV SA/Wr 296/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Ewa Orłowska referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu: po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku M. K. o ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...)., nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie uznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane, podlegające zwrotowi bez odsetek ustawowych za opóźnienie i orzeczenie o obowiązku zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego bez odsetek postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata.

W jego uzasadnieniu podała, że jest studentką (...) roku, mieszka i prowadzi wspólne gospodarstwo domowe razem z przewlekle chorym ojcem, który otrzymuje rentę w kwocie (...) zł brutto, czyli (...) zł netto, co wynika z treści decyzji organu rentowego ustalającej wymiar tego świadczenia. Z przedłożonego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS wynika ponadto, że ojciec jest całkowicie niezdolny do pracy na czas określny tj. do kwietnia (...) r. Skarżąca podała, że znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, ponieważ została pozbawiona alimentów w wysokości (...) zł miesięcznie. Obecnie nie otrzymuje dochodów. Wcześniej pobierała stypendium socjalne. Ponadto decyzją SKO została zobowiązana do zwrotu kwoty (...) tytułem nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych. Wydatki związane z utrzymaniem wynoszą: czynsz 640 zł, media 350 zł. Wskazała również, że nie posiada nieruchomości oraz przedmiotów i papierów wartościowych i wierzytelności.

Z przepisu art. 245 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718) wynika, że ustanowienie radcy prawnego lub adwokata obejmuje prawo pomocy w zakresie częściowym.

Z kolei przepis art. 246 § 1 pkt 2 cytowanej ustawy stanowi, że przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodzinny.

Zgodnie z art. 199 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Do tych przepisów szczególnych należy zaliczyć przepisy określające przesłanki warunkujące przyznanie prawa pomocy na wniosek strony.

Mając na uwadze, że skarżąca jest osobą studiującą, nie pozostającą w zatrudnieniu i nie otrzymującą dochodów, prowadzącą wspólne gospodarstwo domowe razem z chorym ojcem otrzymującym niskie świadczenie rentowe i brak majątku oraz zobowiązanie do zwrotu z tytułu świadczeń alimentacyjnych przyjąć trzeba, że wykazała ona, iż spełnia przesłanki warunkujące przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu.

W myśl zaś art. 258 § 2 pkt 7 tej ustawy do czynności w zakresie przyznania prawa pomocy, które wykonuje referendarz sądowy należy wydawanie na posiedzeniu niejawnym postanowień o przyznaniu, cofnięciu, odmowie przyznania prawa pomocy albo umorzeniu postępowania w sprawie przyznania prawa pomocy;

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 245 § 3 p.p.s.a. w związku z art. 246 § 1 pkt 2 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.