Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720660

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 4 września 2019 r.
IV SA/Wr 288/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 4 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku (...) spółka z o.o. z siedziba w P. o wstrzymanie wykonania decyzji Okręgowego Inspektora Pracy we W. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji nr 1 i 2 zawartych w nakazie z dnia 22 marca 2019 r., nr (...) w części dotyczącej terminu wykonania obowiązku określenia rodzajów środków ochrony indywidualnej stosowanych na stanowiskach pracy i wyznaczenia nowego terminu ich wykonania postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi (...) sp. z o.o. z siedzibą w P. (dalej: strona, skarżąca) jest decyzja Okręgowego Inspektora Pracy we W. z dnia 9 maja 2019 r., nr (...) w sprawie uchylenia decyzji nr 1 i 2 zawartych w nakazie z dnia 22 marca 2019 r., nr (...) w części dotyczącej terminu wykonania obowiązku określenia rodzajów środków ochrony indywidualnej stosowanych na stanowiskach pracy i wyznaczenia nowego terminu ich wykonania. W skardze złożono wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, który uzasadniono krótkim okresem pozostałym do daty wykonania decyzji oraz faktem, że jej wykonanie wymaga podjęcia przez skarżącą licznych czynności, których skutki będą trudne do odwrócenia w razie jej uchylenia. Wskazano, że Spółka prowadzi ponad 880 sklepów na terenie Polski, a zatem zakup rękawic ochronnych dla wszystkich pracowników zatrudnionych w tych sklepach wiąże się z koniecznością poniesienia istotnych nakładów finansowych, które nie zostaną skarżącej zwrócone w razie uchylenia decyzji przez Sąd. Ponadto realizacja zamówienia na zakup tak znacznej ilości rękawic ochronnych (co najmniej kilku tysięcy par) jest niemożliwa do wykonania w terminie zakreślonym przez organ, zaś wprowadzenie środków ochrony indywidualnej wymaga dokonania zmian w organizacji pracy pracowników.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej p.p.s.a.), po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o którym mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

Na wstępie podkreślić należy, że instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub czynności, jest formą tymczasowej ochrony sądowej będącej wyjątkiem od zasady wyrażonej w art. 61 § 1 p.p.s.a., stanowiącej, że wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jedynie wystąpienie szczególnych warunków, którymi są: niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowanie trudnych do odwrócenia skutków, może doprowadzić do tego, że w konkretnej sytuacji skarżący otrzyma tę wyjątkową ochronę przed konsekwencjami wynikającymi z kwestionowanych aktów lub czynności.

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym przez pojęcie znacznej szkody rozumie się taką szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub jego wyegzekwowanie, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 grudnia 2004 r., sygn. akt GZ 138/04, Lex nr 192964).

Natomiast trudne do odwrócenia skutki to takie następstwa, które raz zaistniałe powodują istotną lub trwałą zmianę rzeczywistości, przy czym powrót do stanu poprzedniego może nastąpić tylko po dłuższym czasie lub przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków (por. postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 3 sierpnia 2006 r., sygn. akt II SA/Bk 352/06, Lex nr 795269).

Zwrócić zatem uwagę należy, że przesłankami wstrzymania wykonania nie są jakiekolwiek skutki czy jakakolwiek szkoda, lecz szkoda i skutki kwalifikowane tzn. przekraczające normalne następstwa związane z wykonywaniem aktu.

Poza tym trzeba dodać, że wykazanie istnienia szczególnych okoliczności, które uzasadniałyby potrzebę udzielenia stronie tymczasowej ochrony sądowej, leży po stronie wnioskodawcy. Domagając się zatem wstrzymania wykonania określonego aktu lub czynność strona winna należycie wykazać, że jej obiektywna sytuacja daje podstawy do stwierdzenia, że w rzeczywistości zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (por. postanowienia NSA z dnia 18 marca 2010 r., sygn. akt II FSK 502/09 oraz z dnia 11 maja 2011 r., sygn. akt I FZ 88/11).

W ocenie Sądu w niniejszej sprawie skarżąca nie uprawdopodobniła dostatecznie, aby wykonanie zaskarżonej decyzji skutkowało wystąpieniem następstw, o jakich mowa w przepisie art. 61 § 3 p.p.s.a. Stwierdzenie, że wykonanie tej decyzji wyrządzi wymierną szkodę finansową bez oszacowania nakładów koniecznych do jej wykonania na tle sytuacji finansowej Spółki nie uzasadnia konieczności wstrzymania wykonania decyzji. Bezdyskusyjne są wprawdzie konsekwencje wykonania decyzji zawartej w nakazie lub też jej niewykonanie związane z koniecznością poniesienia określonych wydatków jednak strona skarżąca nie wykazała, by obowiązek ten doprowadził do wyrządzenia znacznej szkody lub spowodował trudne do odwrócenia skutki, np. poprzez przedstawienie kosztów wykonania nakazu oraz wpływu jego wykonania na sytuację finansową Spółki. Skarżąca powołując się na istotne nakłady finansowe nie wyjaśniła, jakie konkretne elementy się na nią składają. Trudno jest zatem w oparciu o samą treść wniosku stwierdzić, czy obowiązek nałożony na skarżącą będzie mógł wywołać znaczną szkodę z tytułu realizacji decyzji zawartej w nakazie inspektora pracy.

Skoro więc brak było po stronie skarżącej dostatecznych okoliczności uzasadniających wstrzymanie wykonania zakwestionowanej decyzji to należało uznać, że w sprawie nie zachodzą przesłanki do zastosowania ochrony tymczasowej.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, działając na podstawie art. 61 § 3 i 5 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.