Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2889852

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 5 lipca 2012 r.
IV SA/Wr 283/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska.

Sędziowie: NSA Jolanta Sikorska, WSA Alojzy Wyszkowski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 5 lipca 2012 r. sprawy ze skargi G. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.