Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2888195

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 25 września 2012 r.
IV SA/Wr 277/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Ożóg.

Sędziowie: NSA Tadeusz Kuczyński (spr.), WSA Lidia Serwiniowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 25 września 2012 r. sprawy ze skargi E. Ż. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.