Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1098409

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 12 września 2011 r.
IV SA/Wr 260/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 12 września 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. D. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 1 kwietnia 2010 r. nr... w przedmiocie utrzymania w mocy postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 4 września 2009 r. Nr.. w sprawie utrzymania w mocy postanowienia Zastępcy Burmistrza D. z dnia 10 lipca 2009 r. Nr BS.8111-38/2008 dotyczącego odmowy wyłączenia A. G. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D. od udziału w postępowaniu w sprawie rozpatrzenia wniosku Z. D. o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej postanawia: odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2011 r. sygn. akt IV SA/Wr 260/11.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2011 r. sygn. akt IV SA/Wr 260/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargę A. o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2011 r. sygn. akt IV SA/Wr 260/11 w przedmiocie umorzenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi A. na wyżej oznaczone postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie utrzymania w mocy postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu z dnia 4 września 2009 r. Nr.. w sprawie utrzymania w mocy postanowienia Zastępcy Burmistrza D. z dnia 10 lipca 2009 r. Nr... dotyczącego odmowy wyłączenia A.G. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D. od udziału w postępowaniu w sprawie rozpatrzenia wniosku Z o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej. W dniu 5 września 2011 r. A. wniósł do tutejszego Sądu osobiście sporządzoną skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia z dnia 19 sierpnia 2011 r. sygn. akt IV SA/Wr 260/11 w trybie art. 285a § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). (zwanej dalej p.p.s.a.) twierdząc, że Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrządził mu szkodę i naruszył zasadę legalności i zasadności.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 285a § 1 p.p.s.a. skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia przysługuje od prawomocnego orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego, gdy przez jego wydanie została stronie wyrządzona szkoda a zmiana lub uchylenie orzeczenia w drodze innych przysługujących stronie środków prawnych nie było i nie jest możliwe. Skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie dwóch lat od jego uprawomocnienia się (art. 285f § 1 p.p.s.a.). Skargę nieopłaconą, skargę wniesioną naruszeniem art. 175 § 1 oraz skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym (art. 285f § 3 p.p.s.a.). Natomiast zgodnie z art. 285l p.p.s.a. do postępowania wywołanego wniesieniem skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej.

Zgodnie z przepisem art. 175 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) (zwanej dalej p.p.s.a.), skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez osoby w nim wymienione, a więc adwokata lub radcę prawnego, w sprawach obowiązków podatkowych doradcę podatkowego, w sprawach własności przemysłowej rzecznika patentowego. Przymus adwokacko - radcowski nie obowiązuje, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Tymczasem, jak wynika z akt sprawy A. osobiście sporządził skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2011 r. sygn. akt IV SA/Wr 260/11. Skarga złożona przez skarżącego nie spełnia zatem wymogów określonych w art. 175 p.p.s.a., wobec czego uznać należało, że podlega ona odrzuceniu jako niedopuszczalna.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu na podstawie art. 285f § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.