Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1664798

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 16 września 2013 r.
IV SA/Wr 257/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 16 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku L. S. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi L. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

L. S., dalej skarżący, wniósł skargę na oznaczoną wyżej decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika A. K.

Zarządzeniem z dnia 30 kwietnia 2013 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżący, mimo skutecznego doręczenia w dniu 13 maja 2013 r. wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, nie uiścił tej opłaty sądowej. Wyznaczony przez Sąd termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął w dniu 20 maja 2013 r. (poniedziałek).

Postanowieniem z dnia 25 lipca 2013 r. sygn. akt IV SA/Wr 257/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargę skarżącego, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., wobec bezskutecznego wezwania skarżącego w zakreślonym przez Sąd terminie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

Postanowienie Sądu z dnia 25 lipca 2013 r. zostało doręczone skarżącemu osobiście w dniu 1 sierpnia 2013 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sprawy (k. 20).

Pismem nadanym w urzędzie pocztowym w dniu 19 sierpnia 2013 r. skarżący wniósł o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. wskazanej w osnowie przedmiotowego orzeczenia oraz zaliczenie wniesionej w dniu 20 maja 2013 r. wpłaty w kwocie 200 zł na poczet opłaty sądowej należnej do sprawy IV SA/Wr 257/13. W uzasadnieniu podał, że dopiero z postanowienia Sądu z dnia 25 lipca 2013 r. odrzucającego jego skargę zorientował się, że wskazał błędnie sygnaturę akt, zamiast sygn. akt IV SA/Wr 257/13, wpisał sygn. akt IV SA/Wr 256/13. Podniósł, że stwierdzona omyłka, mimo terminowego uiszczenia wpisu sądowego nie powinna skutkować pozbawieniem obywatela jego podmiotowego prawa do sądowej kontroli legalności decyzji administracyjnych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 86 § 1 p.p.s.a. uchybiony termin do dokonania określonej czynności procesowej Sąd może przywrócić na wniosek strony, jednakże wniosek ten musi spełniać określone przepisami warunki. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu należy wnieść w terminie siedmiu dni od momentu ustania przyczyny uchybienia, dokonać uchybionej czynności, uprawdopodobnić okoliczność wskazując na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 p.p.s.a.). Wymogi te muszą być spełnione łącznie, brak któregokolwiek z nich uniemożliwia przywrócenie terminu. Wymóg zgłoszenia wniosku o przywrócenie terminu w powyższym siedmiodniowym terminie jest warunkiem formalnym rozpoznania wniosku, który Sąd ma obowiązek badać w pierwszej kolejności, przed dokonaniem jego oceny merytorycznej, a więc przed rozpoznaniem czy uchybienie terminowi nastąpiło bez winy strony. Niezachowanie siedmiodniowego terminu powoduje odrzucenie wniosku na podstawie art. 88 p.p.s.a.

Dla obliczenia wymienionego terminu siedmiu dni, konieczne jest ustalenie daty, w której ustała przyczyna uchybienia terminu, a więc chodzi o określenie momentu, w którym strona powzięła wiadomość o uchybieniu terminu do dokonania czynności i od którego mogła czynność tę dokonać. Takim momentem w badanej sprawie jest data doręczenia skarżącemu postanowienia z dnia 25 lipca 2013 r. o odrzuceniu skargi. Zatem siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu rozpoczął bieg w dniu 1 sierpnia 2013 r. i upłynął w dniu 8 sierpnia 2013 r. (czwartek). W konsekwencji wniosek wniesiony za pośrednictwem poczty w dniu 19 sierpnia 2013 r., należało uznać za spóźniony.

Wskazać również należy, że w tut. Sądzie zarejestrowano sprawę o sygn. akt IV SA/Wr 256/13 ze skargi skarżącego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia (...) marca 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika M. Z. W sprawie tej zarządzeniem z dnia 30 kwietnia 2013 r. skarżący również został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od tej skargi w kwocie 200 (słownie: dwieście) złotych, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wobec powyższego nie można uznać, że skarżący wskazał błędną sygnaturę akt sprawy sądowej przy dokonywaniu wpłaty. Natomiast tut. Sąd zgodnie z tytułem dokonanej wpłaty zaliczył ją jako wpis sądowy w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 256/13, bowiem taka sprawa również została zarejestrowana ze skargi skarżącego i skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w tej samej wysokości.

Na marginesie można dodać, że na podstawie delegacji zawartej w art. 233 p.p.s.a. Rada Ministrów wydała w dniu 16 grudnia 2003 r. rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) W § 5 ust. 1 rozporządzenia postanowiono, że przy uiszczaniu wpisu - zarówno gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego, jak i na rachunek bankowy tego sądu - należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany, oraz sygnaturę akt sądowych. Z przytoczonej regulacji wynika, że to na wnoszącym wpis sądowy ciąży obowiązek wskazania w tytule przelewu takich danych, które umożliwią Sądowi ustalenie tytułu dokonanej wpłaty.

Stwierdzenie powyższego obligowało Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu do odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi po myśli przepisu art. 88 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjny.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.