Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1664664

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 3 września 2013 r.
IV SA/Wr 250/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Ewa Orłowska referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu: po rozpoznaniu w dniu 3 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. N. o ustanowienie radcy prawnego z urzędu w sprawie ze skargi A. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego z urzędu (rubryka nr 4 formularza).

W uzasadnieniu wniosku wskazał, że jest osobą samotną, bezrobotną bez prawa do zasiłku, prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe, utrzymującą się z zasiłków z pomocy społecznej, w tym zasiłku celowego na zakup żywności, zasiłku okresowego przyznanego z powodu bezrobocia (...) zł i innych zasiłków, co udokumentował aktualnymi decyzjami organu pomocy społecznej przyznającymi te świadczenia. Nie korzysta z pomocy innych osób. Nie posiada obecnie żadnych oszczędności, gdyż środki finansowe w wysokości (...) zł przeznaczył na zakup nagrobka dla rodziców, zakup opału na zimę i całoroczne utrzymanie siebie i mieszkania. Podał, że posiada mieszkanie i nie posiada innych nieruchomości oraz oszczędności, papierów i przedmiotów wartościowych.

Z treści przepisu art. 245 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), wynika, że ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu obejmuje prawo pomocy w zakresie częściowym. Z kolei przepis art. 246 § 1 pkt 2 cytowanej ustawy stanowi, że przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodzinny.

Stosownie do art. 199 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Do tych przepisów szczególnych należy zaliczyć przepisy określające przesłanki warunkujące przyznanie prawa pomocy na wniosek strony.

Mając na uwadze, że skarżący jest osobą samotną, bezrobotną, utrzymującą się z niskich świadczeń z pomocy społecznej przyjąć należy, że wykazał on, iż spełnia przesłanki warunkujące przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego z urzędu.

Z tych względów, na podstawie art. 245 § 3 w związku z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.