Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1659782

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 15 lipca 2013 r.
IV SA/Wr 249/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Ewa Orłowska referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu: po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. N. o ustanowienie radcy prawnego z urzędu w sprawie ze skargi M. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący złożył na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego z urzędu.

W uzasadnieniu wniosku wskazał, że mieszka i prowadzi wspólne gospodarstwo domowe razem z rodzicami w zaawansowanym wieku. Wyjaśnił, że nie posiada żadnego majątku i utrzymuje się z pracy dorywczej. Pomaga rodzicom w ich utrzymaniu. Ojciec choruje przewlekle, w tym na chorobę (...). Rodzice posiadają dom mieszkalny o powierzchni (...) m2 i nieruchomość rolną o powierzchni (...) m2 oraz budynki inwentarskie i garaż. Budynek mieszkalny wymaga remontu tj. wymiany podłóg, instalacji elektrycznej, stolarki drzwiowej, dachu. Pozostałe budynki również wymagają remontu. Skarżący wskazał również, że posiada grunt o powierzchni (...) ha, który oddał w nieodpłatne użytkowanie bratu. Do wniosku dołączył kartę informacyjną leczenia szpitalnego ojca w (...) potwierdzającą zły stan zdrowia ojca.

Nie posiada innych nieruchomości, oszczędności, papierów i przedmiotów wartościowych.

Następnie zarządzeniem referendarza sądowego z dnia 12 czerwca 2013 r. wezwano skarżącego do nadesłania dokumentów dotyczących jego sytuacji materialnej, tj. oświadczenia w jakiej wysokości netto uzyskuje dochód z tytułu prac dorywczych i jakiego rodzaju są to prace, zaświadczenia o wysokości miesięcznego dochodu netto z tytułu powyższych prac, za okres ostatnich trzech miesięcy, jeżeli jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło albo innego rodzaju umowy, zaświadczenia z urzędu pracy potwierdzającego czy jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna z prawem do zasiłku lub bez tego prawa, wyciągów ze wszystkich kont bankowych i lokat bankowych za ostatnie trzy miesiące, dowodów potwierdzających wysokość wydatków związanych z utrzymaniem (opłaty za gaz, energię elektryczną, czynsz, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, raty kredytów i pożyczek), zeznania podatkowego za (...) r., oświadczenia czy jest zatrudniony zagranicą i uzyskuje z tego tytułu dochód ze wskazaniem miesięcznej jego wysokości za okres ostatnich trzech miesięcy wraz z dowodami potwierdzającymi wysokość tych dochodów - w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania tego wezwania pod rygorem rozpoznania wniosku na podstawie dokumentów złożonych wraz z formularzem. W wezwaniu tym wskazano również, że w przypadku braku możliwości złożenia jakiegokolwiek dokumentu należy udzielić stosownego wyjaśnienia ze wskazaniem ewentualnego terminu do jego złożenia.

Pismem z dnia (...) skarżący zwrócił się o przedłużenie do dnia (...) r. terminu do nadesłania wyjaśnień i dokumentów, wskazanych w powyższym wezwaniu, ponieważ obecnie pracuje dorywczo zagranicą i otrzymanie w banku i księgowości wymaganych dokumentów wymaga obecności osoby znającej język obcy lub tłumacza.

Zarządzeniem referendarza sądowego z dnia 26 czerwca 2013 r. termin do nadesłania dokumentów źródłowych związanych z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy został przedłużony do dnia (...) lipca 2013 r.

Pismem z dnia (...) lipca 2013 r. (nadanym w urzędzie pocztowym (...) lipca 2013 r.) skarżący poinformował Sąd, że z powodu przyczyn od niego niezależnych nie zdołał uzyskać i doręczyć wymaganych dokumentów i zwrócił się z wnioskiem o przesunięcie terminu do ich przesłania, dodając że postara się je nadesłać w najbliższym czasie.

Ponieważ skarżący jest w niniejszej sprawie - na podstawie art. 239 pkt 1 lit "a" ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), z którego wynika, że nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących pomocy i opieki społecznej - zwolniony z obowiązku ponoszenia wszelkich kosztów sądowych (opłat sądowych i wydatków) merytorycznemu rozpoznaniu podlega wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego z urzędu.

Przepis art. 245 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi, że prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje m.in. ustanowienie radcy prawnego z urzędu, które na podstawie przepisu art. 246 § 1 pkt 2 tej ustawy może zostać przyznane osobie fizycznej - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodzinny.

Stosownie do art. 199 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Do tych przepisów szczególnych należy zaliczyć przepisy określające przesłanki warunkujące przyznanie prawa pomocy na wniosek strony.

Wniosek skarżącego o ustanowienie pełnomocnika z urzędu nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ nie nadesłał on dokumentów źródłowych wymienionych, we wspomnianym wyżej, zarządzeniu (wezwaniu) referendarza sądowego z dnia 12 czerwca 2013 r., pomimo że termin do ich nadesłania został mu przedłużony do dnia (...) lipca 2013 r. - zarządzeniem referendarza sądowego z dnia 26 czerwca 2013 r. - zgodnie z jego żądaniem zwartym w piśmie z dnia (...) r.

Skarżący nie wykazał zatem ani też w żaden sposób nie udokumentował w jakiej wysokości otrzymuje miesięczny dochód netto z tytuły prac dorywczych, o których wspomniał we wniosku o przyznanie prawa pomocy. Nie udokumentował ani też nie wykazał w jakiej wysokości ponosi wydatki związane z utrzymaniem, nie nadesłał wyciągów z kont i lokat bankowych, zeznania podatkowego i zaświadczenia z urzędu pracy.

Powyższe nie pozwala na ocenę jaka jest rzeczywista sytuacji materialna skarżącego i czy w związku z tym jest w stanie ponieść koszty ustanowienia fachowego pełnomocnika. Nie przeczy temu fakt, iż skarżący w formularzu podał w jakich kwotach brutto jego rodzice, z którymi wspólnie zamieszkuje i gospodaruje, otrzymują świadczenia emerytalne (matka (...) zł, ojciec (...) zł).

Określenie przez skarżącego kwot świadczeń emerytalnych rodziców bez wyjaśnienia w jakiej wysokości osiąga on dochody z tytułu prac dorywczych wykonywanych zagranicą oznacza, że skarżący nie wykazał jaka jest jego sytuacja dochodowa i tym samym nie uzasadnia to uwzględnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy.

W tej sytuacji przyjąć należy, że skarżący nie wykazał, iż spełnia przesłanki warunkujące przyznanie prawa pomocy, mimo że to na stronie skarżącej spoczywa obowiązek wykazania, że spełnia te przesłanki.

Zawarte w piśmie z dnia (...) lipca 2013 r. twierdzenie skarżącego o niemożliwości nadesłania dokumentów i wyjaśnień w wyznaczonym wyżej terminie, tj. do (...) lipca 2013 r., nie uzasadnia kolejnego przedłużenia tego terminu, zwłaszcza że skarżący nie udzielił nawet w tym terminie pisemnych wyjaśnień o wysokości osiąganego dochodu.

Z tych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.