Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840224

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 19 listopada 2015 r.
IV SA/Wr 229/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska.

Sędziowie: NSA Julia Szczygielska, WSA Wanda Wiatkowska-Ilków (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 19 listopada 2015 r. sprawy ze skargi A. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) stycznia 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę w całości.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.