Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1682382

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 23 kwietnia 2013 r.
IV SA/Wr 214/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Ożóg.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. o zawieszenie postępowania wszczętego skargą A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne w powyższej sprawie.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 3 kwietnia 2013 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. wniosło o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego wszczętego skargą A. K. na decyzję tego Kolegium z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego.

Wniosek jest zasadny.

Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), p.p.s.a., sąd zawiesza postępowanie z urzędu w przypadku, o którym mowa w art. 56. Przepis ten stanowi, że w razie wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu.

Sytuacja faktyczno-prawna określona w cytowanym przepisie istnieje i w niniejszej sprawie.

Skarga bowiem A. K. wpłynęła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. w dniu 12 marca 2013 r. W dniu 25 lutego 2013 r. natomiast, do tego samego organu administracyjnego wpłynął wniosek skarżącej o wznowienie postępowania administracyjnego zakończonego decyzją ostateczną Kolegium z dnia 11 grudnia 2012 r., nr SKO 4316/249/12. Z tą też datą (25 lutego 2013 r.) zostało wszczęte postępowanie weryfikacyjne określone w art. 145 i n.k.p.a.

W związku z tym należało postanowić jak wyżej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.