Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2888758

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 7 sierpnia 2012 r.
IV SA/Wr 207/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Ożóg.

Sędziowie WSA: Lidia Serwiniowska, Wanda Wiatkowska-Ilków (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 7 sierpnia 2012 r. sprawy ze skargi V. K.-F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.