Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2887991

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 23 maja 2012 r.
IV SA/Wr 20/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Kuczyński.

Sędziowie WSA: Wanda Wiatkowska-Ilków (spr.), Alojzy Wyszkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 9 maja 2012 r. sprawy ze skargi B. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu niepełnosprawności oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.