Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1098406

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
IV SA/Wr 193/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Wiesław Jakubiec (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi o ukaranie Komendanta Powiatowego Policji w J. karą grzywny za uchylenie się od wypłacenia równoważnika pieniężnego za remont lokalu postanawia: umorzyć postępowanie zainicjowane wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący w skardze zawarł wniosek o zwolnienie go z kosztów sądowych.

Stosownie do treści art. 239 pkt 1 lit. "d" ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym zwanej dalej "u.p.s.a." (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu pracy i stosunków służbowych nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. W tej sytuacji postępowanie wszczęte wnioskiem skarżącego o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie zwolnienie od kosztów sądowych należało, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 64 § 3 u.p.s.a., umorzyć jako bezprzedmiotowe.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.