Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1664864

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 18 grudnia 2013 r.
IV SA/Wr 173/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Ożóg.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu i 18 grudnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie sprostowania z urzędu postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 31 października 2013 r. sygn. akt IV SA/Wr 173/11 w sprawie ze skargi Z. M. w przedmiocie przyznania odszkodowania z tytułu nieuznania reklamacji postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w dziewiątym wersie sentencji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 31 października 2013 r. sygn. akt IV SA/Wr 173/11 w ten sposób, że w miejsce błędnie wpisanego imienia skarżącego zapisanego jako: "Z." wpisać prawidłowe imię: "Z.".

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią art. 156 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) sąd może zarówno z urzędu jak i na wniosek sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym. W omawianym trybie można również sprostować postanowienie Sądu (art. 166 p.p.s.a.).

Jak wynika z akt sprawy w dziewiątym wersie sentencji prostowanego postanowienia popełniono omyłkę w określeniu strony skarżącej, bowiem wpisano imię skarżącego: "Z.", podczas gdy prawidłowo powinno być wpisane imię: "Z.".

Zapis ten stanowi oczywistą omyłkę, bowiem skarga wniesiona w niniejszej sprawie zarejestrowana w tut. Sądzie w repertorium pod sygn. akt IV SA/Wr 173/11 została złożona przez skarżącego Z. M. Na powyższą omyłkę wskazał również skarżący w piśmie z dnia 25 listopada 2013 r.

Popełniony błąd ma charakter oczywistej omyłki pisarskiej i dlatego w oparciu o przepis art. 156 § 1 i 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi podlegał sprostowaniu, o czym orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.