Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2724075

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 2 sierpnia 2019 r.
IV SA/Wr 164/19
Zastosowanie k.p.a. w sprawach przyznawania stypendium doktoranckiego.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sędziowie: WSA Ewa Kamieniecka, NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu na rozprawie w Wydziale IV w dniu 2 sierpnia 2019 r. sprawy ze skargi A. K. na decyzję Rektora Uniwersytetu W. z dnia (...) lutego 2019 r., nr (...) w przedmiocie odmowy zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego oddala skargę w całości.

Uzasadnienie faktyczne

Postępowanie w sprawie wszczęte zostało przez A. K. (dalej zwaną stroną, skarżącą) - doktorantkę III roku Stacjonarnych Studiów Doktoranckich (...) Uniwersytetu W. (dalej: Studia Doktoranckie) - wnioskiem z dnia (...) września 2018 r. o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na rok akademicki 2018/2019.

Decyzją z dnia (...) listopada 2018 r. nr (...), wydaną z powołaniem się na przepisy art. 286 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm., zwanej dalej: k.p.a.) oraz § 3 ust. 2-3, § 4 ust. 10 i § 6 ust. 1 Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie W., stanowiącego załącznik do zarządzenia Rektora Uniwersytetu W. z dnia (...) czerwca 2017 r. z późn. zm. nr (...) (zwanego dalej: Regulaminem),a także zarządzenia Dziekana Wydziału (...) z dnia (...) września 2017 r. nr (...) w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów na Studiach Doktoranckich (...) w celu przyznania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (dalej: zarządzenie nr (...)), działający z upoważnienia Rektora Uniwersytetu W. Prodziekan do spraw studenckich i rozwoju Wydziału (...) (dalej: organ pierwszej instancji, Prodziekan) odmówił stronie przyznania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2018/2019.

W uzasadnieniu decyzji pierwszo-instancyjnej organ wskazał, że zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu zwiększenie stypendium doktoranckiego na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, może być przyznane doktorantowi, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy badawczej i dydaktycznej w dwóch poprzednich semestrach - przy spełnieniu przepisu, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu, tj. wymogu znalezienia się w grupie 30% najlepszych doktorantów na danym roku studiów doktoranckich. Wskazano też, że szczegółowe kryteria wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/2019 zostały określone zarządzeniem nr (...) i stanowią osiągnięcia w pracy badawczej i dydaktycznej w poprzednim roku studiów. Prodziekan wyjaśnił, że biorąc pod uwagę powyższe kryteria, Wydziałowa Komisja Doktorancka do Spraw Opiniowania Wniosków opiniująca wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego (zwana dalej: Komisją) negatywnie zaopiniowała wniosek strony o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2018/2019. Podstawą negatywnej opinii było uzyskanie przez stronę za osiągnięcia w pracy badawczej i dydaktycznej (...) pkt., co spowodowało zajęcie przez nią (...) pozycji na liście rankingowej osób ubiegających się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego, tj. pozycji poza grupą 30% najlepszych doktorantów.

We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona (reprezentowana przez adwokata) odniosła zarzut naruszenia:

1) § 3 ust. 3 Regulaminu w związku z pkt 8 załącznika nr 1 - Szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów studiów doktoranckich nauk (...) w celu przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych obowiązujących na Wydziale (...) Uniwersytetu W. od roku 2018/2019 (dalej: Szczegółowe kryteria lub załącznik nr 1) oraz załącznikiem nr 2 (Osiągnięcia doktoranta w poprzednim roku akademickim) - zarządzenia nr (...) (dalej: załącznik nr

2) i art. 8 § 2 k.p.a. mające wpływ na treść wydanej decyzji, polegające obliczeniu liczby punktów przyznanych za średnią ocen strony w sposób przyjęty z zasadami określonymi w załączniku nr 2, podczas gdy doktorantce o nr indeksu (...), liczbę punktów obliczono zgodnie ze sposobem przedstawionym podczas spotkania zorganizowanego w dniu (...) listopada 2018 r. w celu wyjaśnienia doktorantom sposobu oceny wniosków o przyznanie stypendium tj. przy zaokrągleniu wysokości średniej od 4.5 w górę do 5,0.

W przypadku nieuwzględnienia zarzutu 1) strona zarzuciła naruszenie przepisów:

2) § 3 ust. 3 i § 9 ust. 1 Regulaminu w związku z pkt 8 załącznika nr 1 Szczegółowych kryteriów oraz załącznikiem nr 2 i art. 8 § 2 k.p.a. mające wpływ na treść wydanej decyzji, polegające na przedstawieniu podczas spotkania zorganizowanego w dniu (...) listopada 2018 r. zasady obliczania liczby punktów za średnią ocen, tj. przy zaokrągleniu wysokości średniej ocen od 4,5 w górę do 5,0 i zastosowanie tego sposobu obliczania liczby punktów za średnią ocen wobec doktorantki o nr indeksu (...), a niezastosowanie wskazanego sposobu obliczania liczby punktów przyznanych za średnią ocen w stosunku do skarżącej, co w konsekwencji spowodowało przyznanie jej niższej liczby punktów za średnią ocen;

3) § 4 ust. 6 i 7 Regulaminu mające wpływ na treść wydanej decyzji, polegające na informowaniu przez członków Komisji części doktorantów (w tym doktoranta o nr indeksu (...)) o uprawnieniu do wglądu do zgromadzonych w swojej sprawie dokumentów, co w konsekwencji doprowadziło w przypadku tego doktoranta do podwyższenia liczby przyznanych punktów, podczas gdy możliwość wglądu do dokumentacji nie może być inicjowane przez członków Komisji;

4) § 4 ust. 8 i 9 Regulaminu w związku z art. 7 i 8 § 1 k.p.a. mające wpływ na treść wydanej decyzji, polegające w szczególności na opublikowaniu w dniu (...) listopada 2018 r. dwóch list rankingowych z dnia (...) i (...) października 2018 r., zgodnie z którymi skarżąca była na pozycji (...) listy rankingowej, przedstawionej przez Komisję jako osoba uprawniona do otrzymania stypendium, podczas gdy z pisma Prorektora ds. Nauczania z dnia (...) października 2018 r. (odebranego przez Komisję w dniu (...) listopada 2018 r.) wynikało, że tylko (...) osób jest uprawnionych do zwiększenia stypendium doktoranckiego na III roku studiów doktoranckich w zakresie (...);

5) § 4 ust. 12 Regulaminu polegające na braku sporządzenia rzetelnego udokumentowania prac Komisji, w szczególności sporządzeniu Protokołu z posiedzenia Komisji na Wydziale (...) z dnia (...) października 2018 r. (zwanego dalej: Protokołem z dnia (...) października 2018 r.) z naruszeniem określonych w Regulaminie wymogów przez: nie wskazanie szczegółowej oceny poszczególnych wniosków o przyznanie stypendium, w szczególności osiągnięć, co do których Komisja odmówiła przyznania punktów i powodów tej odmowy; nie wskazanie, którzy wnioskodawcy składali zastrzeżenia i które z nich zostały uznane; nie dołączenie do protokołu listy obecności osób biorących udział w danych czynnościach; brak podpisu pod protokołem jednego z członków Komisji; podanie kontrfaktycznych ustaleń w protokole i jego antydatowanie poprzez wskazanie, że Komisja po weryfikacji telefonicznej z Działem (...) (brak oznaczenia dnia tej weryfikacji) skorygowała liczbę uprawnionych do stypendium na III roku studiów doktoranckich w zakresie (...) z uwagi na brak możliwości przekroczenia 30% osób uprawnionych, podczas gdy powyższa okoliczność nie mogła być znana Komisji, ponieważ pismo w sprawie liczby osób uprawnionych do stypendium wydane zostało w dniu (...) października 2018 r. i odebrane przez Komisję w dniu (...) listopada 2018 r., a protokół datowany jest na (...) października 2018 r.;

6) § 12 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich poprzez powołanie w skład Komisji ds. opiniowania wniosków czterech przedstawicieli doktorantów (wszyscy ze Studiów Doktoranckich (...); brak ze Studiów Doktoranckich (...)), a niejednego - zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia;

7) art. 24 § 1 pkt 1 i § 3 k.p.a. mające wpływ na wydanie decyzji, polegające na braku wyłączenia z oceny wniosku skarżącej części składu Komisji, tj. 3 osób, które brały również udział w postępowaniu o przyznanie stypendium jako wnioskodawcy i były doktorantami tego samego roku i kierunku studiów doktoranckich co skarżąca, z uwagi na uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności tych członków (powyższe wyłączenie nie wynika z Protokołu oraz z podpisów złożonych na wniosku skarżącej).

W odpowiedzi na wniosek strony o ponowne rozpatrzenie sprawy, Komisja wydała opinię, w której w pierwszej kolejności wyjaśniła, że stosownie do § 4 ust. 5 Regulaminu nie jest organem upoważnionym do wydawania decyzji w sprawie zwiększenia stypendium doktoranckiego, a jedynie w celu wykonywania czynności technicznych związanych z oceną złożonych wniosków w oparciu o kryteria, o których mowa w § 3 ust. 1-3 Regulaminu i na tej podstawie sporządza wstępne listy rekomendacyjne, odrębne dla każdego roku studiów doktoranckich.

Odnosząc się do zarzutu strony dotyczącego niekonsekwentnego przyznawania liczby punktów za średnią ocen, Komisja stwierdziła, że średnią ocen obliczała zgodnie z wytyczną zawartą w załączniku nr 2, tj. "Liczba punktów przyznana za średnią ocen: (średnia ocen x 2 z zaokrągleniem w górę)". Ustosunkowując się do argumentacji strony odnośnie do odmiennego - niż wynikający z instrukcji do załącznika nr 2 do Uchwały Rady Instytutu (...) z dnia (...) września 2017 r. oraz do zarządzenia nr (...) sposobu przyznania punktów za średnią, prezentowanego na spotkaniu zorganizowanym w dniu (...) listopada 2018 r. - Komisja wyjaśniła, że na prezentowanym jako dowód slajdzie doszło do oczywistej pomyłki pisarskiej, gdzie jako przykład powinno zostać podane 9,5 do zaokrąglenia w górę. Wyjaśniła też, że w odpowiedzi na pytanie skierowane przez stronę podczas spotkania dotyczące obliczania jej średniej, członkowie Komisji doprecyzowali, że sposób liczenia średniej wynika z załącznika nr 2, tj. uzyskaną średnią mnoży się x 2 z zaokrągleniem w górę. Komisja podkreśliła, że spotkanie w dniu (...) listopada 2018 r. zostało zorganizowane jedynie w celu analizy najczęstszych błędów popełnionych przez doktorantów przy wypełnianiu załącznika do wniosku oraz wniosków stypendialnych w systemie (...) (e-mail informacyjny wysłany przez Prodziekana (...) października 2018 r.) i nie zapadły na nim wiążące decyzje.

Za bezzasadny uznała Komisja zarzut strony dotyczący różnicowania sposobu przyznawania punktów za średnią ocen w odniesieniu do doktorantki o numerze albumu (...) w stosunku do skarżącej. Komisja wyjaśniła, że ww. doktorantka osiągnęła średnią ocen (...), która została przemnożona przez 2, co dało wynik (...). Doktorantce tej przyznano więc (...) punktów.

W odniesieniu do zarzutu naruszenia § 4 ust. 6 i 7 Regulaminu, Komisja wskazała, że po opublikowaniu wstępnych list rekomendacyjnych w dniu (...) października 2018 r., wyznaczyła na dzień (...) października 2018 r. konsultacje, podczas których doktoranci mogli zapoznać się ze zgromadzonymi w swojej sprawie dokumentami oraz ich oceną. Podkreśliła, że informacja o konsultacjach była ogólnodostępna, umieszczona pod listą rankingową z dnia (...) października 2018 r., opublikowaną na stronie Dziekanatu Wydziału (...) Uniwersytetu W. Ponadto prawo do zapoznania się z dokumentacją wynika bezpośrednio z § 4 ust. 6 i ust. 7 Regulaminu opublikowanego na stronie: (...) oraz BIP-u Uniwersytetu W. Komisja wyjaśniła, że doktorant o nr albumu (...), podobnie jak pozostali doktoranci, był poinformowany o prawie wglądu do swojej dokumentacji za pośrednictwem komunikatu umieszczonego pod listą rekomendacyjną Komisji z dnia (...) października 2018 r. Komisja wskazała również, że sama informacja o możliwości wglądu do dokumentów nie może wpłynąć na podwyższenie punktów przyznanych doktorantowi, na korektę punktacji wpływ może mieć jedynie złożone i przyjęte przez przewodniczącego Komisji zastrzeżenie do ogłoszonej wstępnej listy rankingowej, zgodnie z § 4 ust. 6 i 7 Regulaminu. Komisja podkreśliła, że strona dwukrotnie skorzystała ze swojego prawa do zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją. Dodała, że w obecności Przewodniczącego Komisji strona złożyła ustne zapytania dotyczące wątpliwości co do uznania osiągnięć, jednak nie skorzystała z prawa do złożenia swoich wątpliwości w formie pisemnej. Komisja wskazała również, że pozytywnie zweryfikowała zgłaszane przez stronę uwagi podczas konsultacji z członkami Komisji, o czym świadczy fakt, że na liście z dnia (...) października 2018 r. stronie przyznano (...), natomiast na liście z dnia (...) października 2018 r. łącznie (...) punktów, co przeczy twierdzeniom skarżącej, że na liście rekomendacyjnej z dnia (...) października 2018 r. zajmowała (...) miejsce, gdyż liczba (...) punktów dawała jej (...) miejsce. Miejsce to zostało utrzymane także na liście rekomendacyjnej Komisji z dnia (...) października 2018 r.

Ustosunkowując się do zarzutu niezastosowania się do § 4 ust. 8 i ust. 9 Regulaminu, Komisja podkreśliła, że w dniu (...) października 2018 r. przekazała do Działu Nauczania ostateczną listę rekomendacyjną i w tym samym kształcie została ona opublikowana na stronie: (...). Zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji, Komisja w przekazanej liście rekomendowała Prorektorowi przesunięcie niewykorzystanych stypendiów zwykłych i zwiększonych na wyższe roczniki, zgodnie z listą rankingową. Rekomendacja dotyczyła również strony, ponieważ liczba uzyskanych przez nią (...) pkt dawała jej (...) miejsce na liście rankingowej. Komisja zaakcentowała, że listy przedstawione przez Komisję nie są ostatecznymi decyzjami, a jedynie rekomendacjami, natomiast liczbę zwiększeń stypendium doktoranckiego dla poszczególnych wydziałów, ich wysokość oraz okres na który mogą być przyznane określił Prorektor, biorąc pod uwagę liczbę doktorantów i wysokość środków przyznanych uczelni na ten cel. Prorektor skorzystał ze tego uprawnienia i zaakceptował zwiększenie (...) stypendiów na III roku studiów z (...) (pismo z dnia (...) października 2018 r.).

W odniesieniu do zarzutu naruszenia § 4 ust. 12 Regulaminu przez brak rzetelnego udokumentowania prac Komisji, w szczególności sporządzeniu Protokołu z dnia (...) października 2018 r., Komisja wyjaśniła, że sam Regulamin nie określa części składowych protokołu, a szczegółową ocenę wniosków zawiera załącznik nr 2 złożony przez wnioskodawców, stanowiący spis osiągnięć doktoranta i przyznanych mu punktów wraz z adnotacjami Komisji. W wyniku prac Komisji i weryfikacji przedstawionych danych, korekcie uległy wymienione szczegółowo przez Komisję w opinii punkty. Natomiast w protokole wskazano, kiedy prowadziła konsultacje, a także odnotowano, że tylko jedna osoba złożyła pisemne zastrzeżenie do Przewodniczącego Komisji. Ponadto w kwestionowanym dokumencie Komisja uzasadniła swoje rekomendacje związane z przesunięciem stypendiów projakościowych, a tym samym wskazała na jakiej podstawie rekomendowała przyznanie "stypendium" strony. Protokół zawiera również wszystkie podpisy członków Komisji.

W zakresie zarzutu dotyczącego nie dołączenia do protokołu listy obecności osób biorących udział w danych czynnościach, Komisja wyjaśniła, że listy były opublikowane w dniach (...) i (...) października 2018 r., jednak ze względu na błąd strony wszystkie ogłoszenia opublikowane w październiku zniknęły. Pracownik działu informatycznego przywrócił zarchiwizowane posty, stąd wszystkie "ogłoszenia" z zakładki "Doktoranci" są datowane na (...) i (...) listopada. Komisja podniosła również, że w rozmowie telefonicznej z Działem (...) uzyskała informację o tym, że Prorektor ds. nauczania nie wyraża zgody na przesunięcia stypendiów zwiększonych pomiędzy latami studiów, natomiast pismo w tej sprawie zostało skierowane przez Prorektora do Dziekana w dniu (...) października 2018 r. i na tej podstawie została podjęta przez Prodziekana decyzja o nieprzyznaniu stronie stypendium projakościowego z uwagi na (...) miejsce na liście.

Ustosunkowując się do zarzutu dotyczącego powołania w skład Komisji czterech (zamiast jednego) przedstawicieli doktorantów, Komisja wskazała, że Rektor w Komunikacie z dnia (...) września 2018 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego powołał zwiększoną liczbę reprezentantów doktorantów w składzie Komisji na Wydziale (...), Wydziale (...) oraz Wydziale (...) ze względu na dużą liczbę doktorantów na wskazanych wydziałach, a co za tym idzie większą liczbę składanych wniosków. Komisja podkreśliła, że zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 3 Regulaminu właściwym organem samorządu doktorantów do wskazywania członków Komisji jest Wydziałowa Rada Doktorantów, nie zaś Rada Doktorantów Uniwersytetu W., w związku z czym w Komisji zasiadali przedstawiciele Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału (...) (dalej: WRD WNS). Prośba o wyznaczenie przedstawiciela z WRD WNS została skierowana do Przewodniczącego WRD. Do prac Komisji zostali zgłoszeni doktoranci z (...), ponieważ żaden przedstawiciel doktorantów z (...) nie zgłosił się do pracy w Komisji.

Z kolei odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 24 § 1 pkt 1 § 3 k.p.a., Komisja wskazała, że jedna i ta sama okoliczność nie może jednocześnie realizować obu tych przepisów, tymczasem z argumentacji strony wynika, że ze względu na fakt, iż troje wskazanych członków Komisji jest doktorantami jednego roku i również składało wniosek o stypendium, to członkowie ci są niejako stroną tego samego postępowania administracyjnego, a zatem mogą istnieć uzasadnione obawy co do ich bezstronności. Komisja przyjęła jednak, że strona formułując powyższy zarzut, chciała rozważyć w pierwszej kolejności kwestię dalej idącą - skutkującą obligatoryjnym wyłączeniem członka Komisji, tj. rozważanie, czy wskazane osoby są stronami postępowania, w którym wykonywały czynności oraz odrębnie (w przypadku nieuznania, że zachodzi okoliczność z art. 24 § 1 pkt 1 k.p.a.) wskazanie, że fakt udziału w procedurze przyznania stypendium i studiowania na tym samym roku studiów doktoranckich - mogą powodować wątpliwości co do bezstronności członków Komisji.

W tym zakresie Komisja wyjaśniła, że w przedmiotowym postępowaniu organem wydającym decyzję o przyznaniu stypendium projakościowego jest - zgodnie z § 4 ust. 10 Regulaminu - upoważniony przez Rektora Dziekan, a w tym konkretnym przypadku Prodziekan. Natomiast Komisja nie jest upoważniona przez Rektora do wydania decyzji, a jedynie jest ciałem pomocniczym, powołanym w celu wykonywania czynności technicznych związanych z oceną złożonych wniosków. Członkowie Komisji nie posiadają żadnej władzy dyskrecjonalnej, w przypadku bowiem wątpliwości, co do przyznania punktów za dane osiągnięcie, głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego Komisji oraz Prodziekana, którzy byli informowani o istniejących wątpliwościach.

Końcowo odnosząc się do kwestii, że troje przedstawicieli z ramienia Wydziałowego Samorządu Doktorantów na Wydziale (...) było jednocześnie stronami postępowania administracyjnego, Komisja wyjaśniła, że osoby te są uczestnikami tej samej procedury o przyznanie stypendium, natomiast nie są stronami tego samego postępowania, gdyż decyzja o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium jest decyzją w sprawie indywidualnej doktoranta, tym samym tym samym zasadność naruszenia art. 24 § 1 pkt 1 k.p.a. można by podnieść ewentualnie w sytuacji, gdy konkretny doktorant oceniałby swój własny wniosek. Nie ma natomiast podstaw do zastosowania tego przepisu w przypadku dokonywania oceny innych wniosków. Komisja podniosła, że podstawą powołania Komisji jest Komunikat Rektora Uniwersytetu W. z dnia (...) września 2018 r., który nie zawiera przepisu dotyczącego wyłączenia od oceny doktorantów, którzy sami składali wnioski stypendialne.

Decyzją z dnia (...) lutego 2019 r. działający z upoważnienia Rektora Uniwersytetu W. Prorektor do spraw nauczania (dalej: organ odwoławczy, Prorektor) utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

W motywach decyzji ostatecznej Prorektor wskazał, że na III roku Stacjonarnych Studiów Doktoranckich (...) zastosowano jednolity - w przypadku wszystkich doktorantów - sposób wyliczania średniej ocen, o czym świadczy załączony do dokumentacji wykaz doktorantów III roku tego kierunku wraz ze średnimi ocen, wyliczoną ilością punktów za średnią ocen według sposobu: średnia ocen x 2 z zaokrągleniem od piątego miejsca po przecinku w górę do pełnych punktów (tak wyliczona była średnia ocen dla strony na pierwszych listach rankingowych). Prorektor podkreślił, że właściwą liczbą punktów uzyskanych przez stronę była liczba (...), wykazana na listach rankingowych z dnia (...) i (...) października 2018 r., jednak na ostatecznej liście rankingowej wykazano liczbę (...), gdyż Komisja - z korzyścią dla strony - chciała wykazać, że nawet przy uwzględnieniu zaokrąglenia średniej ocen do jednego miejsca po przecinku, nie zmieni to jej pozycji na liście rankingowej na pozycję zapewniającą jej miejsce w grupie 30% najlepszych doktorantów.

Wobec tego związku za nieuzasadniony - zdaniem organu-uznać należało zarzut dotyczący zastosowania dwóch różnych sposobów liczenia średniej ocen w przypadku strony i doktorantki o nr indeksu (...). Organ II instancji stwierdził, że na spotkaniu zorganizowanym w dniu (...) listopada 2018 r. celem wyjaśnienia doktorantom najczęściej popełnianych błędów przy wypełnianiu wniosków o przyznanie stypendium, w tym przy sposobie liczenia średniej ocen, zaprezentowano sposób zaokrąglania wysokości średniej od 4,5 w górę do 5,0, wyświetlając slajd, na którym doszło do oczywistej pomyłki pisarskiej (jako przykład powinno zostać podane 9.5 do zaokrąglenia w górę). Jednak strona uzyskała wyjaśnienia Komisji odnośnie zaistniałej pomyłki, a ponadto pomyłka ta nie miała wpływu na rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji. Organ odwoławczy potwierdził również fakt przekazania przez pracownika Działu (...) informacji o niemożliwości przenoszenia niewykorzystanych zwiększeń stypendiów doktoranckich z jednego roku na inny.

W dalszej kolejności Prorektor wskazał, że to on określa liczbę zwiększeń stypendium doktoranckiego dla poszczególnych wydziałów, ich wysokość oraz okres na który mogą być przyznane, biorąc pod uwagę liczbę doktorantów i wysokość środków przyznanych uczelni na ten cel. W związku z tym, że uprawnienie do otrzymywania zwiększenia stypendium doktoranckiego przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich, przyznanie dodatkowych zwiększeń na danym roku (w tym konkretnym przypadku na roku III) mogłoby spowodować przekroczenie 30% najlepszych doktorantów, co naruszałoby zarówno obowiązujące przepisy, jak i dyscyplinę finansów publicznych. Mając na uwadze powyższe, Prorektor ds. nauczania (stosownie do udzielonego mu przez Rektora pełnomocnictwa) pismem z dnia (...) października 2018 r. określił liczbę zwiększeń wysokości stypendium doktoranckiego i jego wysokość na poszczególnych kierunkach i latach studiów na Wydziale (...). Zgodnie z tym pismem, na III roku Stacjonarnych Studiów Doktoranckich (...) zaakceptował tylko (...) zwiększeń. Stąd rozbieżność między tym, co proponowała Wydziałowa Komisja Doktorancka we wstępnych listach rankingowych i ostatecznych, a tym co wynikało z decyzji organu pierwszej instancji.

Jednocześnie Prorektor uznał wyjaśnienia Komisji co do jej bezstronności, zwłaszcza wyjaśnienia w kwestii przedstawicieli Wydziałowego Samorządu Doktorantów - doktorantów jednej dyscypliny, będących członkami Wydziałowej Komisji Doktoranckiej (potwierdzone zaświadczeniem Przewodniczącego WRD WNS z dnia (...) lutego 2019 r. i skanami prowadzonej z doktorantami korespondencji w sprawie wyboru przedstawicieli Samorządu Doktorantów do składu Komisji). Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów podkreślił, że pomimo osobistych starań członków WRD o zapewnienie reprezentacji kierunku (...) w pracę Wydziałowej Komisji Doktoranckiej, nie udało się przekonać żadnego doktoranta. Stwierdził również, że pomimo, iż żadne przepisy szczegółowe nie regulują konieczności zachowania reprezentatywności przedstawicieli środowiska doktorantów w pracy WKD w odniesieniu do poszczególnych kierunków studiów doktoranckich, WRD stara się włączać wszystkich członków do zaangażowania w uniwersytecką działalność samorządową.

Biorąc powyższe pod uwagę, organ odwoławczy stwierdził, że strona - uzyskując ostatecznie za swoje osiągnięcia w pracy badawczej i dydaktycznej (...) punktów (właściwie powinna uzyskać (...) punktów) - zajęła (...) pozycję na liście rankingowej doktorantów ubiegających się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego i tym samym nie została zaliczona do grupy 30% najlepszych doktorantów na III roku Stacjonarnych Studiów Doktoranckich (...) uprawnionych do uzyskania zwiększenia stypendium doktoranckiego. W konsekwencji brak było podstaw do przyznania stronie zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego.

Decyzja ostateczna stała się przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, w której skarżąca wniosła o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji oraz o zwrot na jej rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych. Skarga oparta została na zarzutach naruszenia:

1) § 3 ust. 3 zarządzenia nr (...) Regulaminu w związku z pkt 8 załącznika nr 1 - Szczegółowe kryteria oraz załącznikiem nr 2 (Osiągnięcia doktoranta w poprzednim roku akademickim) - zarządzenia nr (...) i art. 8 § 2 k.p.a. polegające na przyjęciu przez organ trzech różnych sposobów obliczania punktów przyznanych za średnią ocen (sposób pierwszy: uzyskaną średnią zaokrągla się do pierwszego miejsca po przecinku, sposób drugi: uzyskaną średnią zaokrągla się od piątego miejsca po przecinku w górę, sposób trzeci: uzyskaną średnią od 9,5 zaokrągla się do 10,0), co w konsekwencji doprowadziło do obliczania liczby punktów za średnią ocen w sposób niezgodny z powołanymi przepisami Regulaminu, szczegółowych kryteriów oraz zarządzenia nr (...). W ocenie strony, przyjęcie powyższych niejednolitych sposobów obliczania średniej doprowadziło do zastosowania względem różnych doktorantów różnych zasad: w przypadku skarżącej zastosowano sposób pierwszy, tj. po pomnożeniu średniej razy 2 (średnia (...)) zaokrąglono punkty do pierwszej liczby po przecinku, co dało wynik (...) punktu, natomiast w przypadku doktorantki o nr indeksu (...), zastosowany sposób trzeci, tj. po pomnożeniu średniej x 2 (średnia (...)) zaokrąglono punkty do liczby całkowitej, co dało wynik (...). Według zasady przyjętej wobec skarżącej, doktorantce o nr indeksu (...) Komisja powinna zaokrąglić punkty również do pierwszej liczby po przecinku, czyli przyznać (...) punktu. Skarżąca podkreśliła, że w stosunku do obliczeń jej punktacji zastosowano zaokrąglenie liczby punktów do pierwszej liczby po przecinku, a w przypadku ww. doktorantki do liczby całkowitej. Zdaniem skarżącej, gdyby w jej przypadku zastosowano także zaokrąglenie do liczby całkowitej (zamiast (...)) uzyskałaby ona (...) punktów, co pozwoliłoby jej zdobyć ogólną liczbę punktów (...), czyli dokładnie tyle, ile uzyskał doktorant o nr indeksu (...), któremu stypendium przyznano;

2) § 4 ust. 8 i 9 Regulaminu w związku z art. 7 i 8 § 1 k.p.a. i § 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych polegające w szczególności na opublikowaniu w dniu (...) listopada 2018 r. dwóch list rankingowych z dnia (...) i (...) października 2018 r., zgodnie z którymi skarżąca uprawniona była do otrzymania stypendium ((...) miejsce na liście rankingowej), podczas gdy z pisma Prorektora kierowanego do Dziekana z dnia (...) października 2018 r. (które Komisja odebrała w dniu (...) listopada 2018 r. wynikało, że tylko (...) osób uprawnionych jest do pobierania stypendium na III roku studiów doktoranckich w zakresie (...);

3) § 4 ust. 12 Regulaminu polegające na braku sporządzenia rzetelnego udokumentowania prac (czynności) Komisji, w szczególności sporządzeniu protokołu z dnia (...) października 2018 r. z naruszeniem określonych w Regulaminie wymogów (wymienionych szczegółowo w zarzucie 5. wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy);

4) § 12 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich w związku z art. 8 § 1 k.p.a. poprzez wydanie przez Rektora Komunikatu z dnia (...) września 2018 r. i powołanie w skład Komisji czterech przedstawicieli doktorantów, podczas gdy naruszony przepis nakazuje powołanie "przedstawiciela doktorantów wskazanego przez właściwy samorząd doktorantów";

5) art. 24 § 3 k.p.a. w związku z art. 8 § 1 k.p.a. mające wpływ na treść wydanej decyzji, polegające na braku wyłączenia z oceny wniosku skarżącej części składu Komisji, tj. trzech osób, które brały również udział w postępowaniu o przyznanie stypendium jako wnioskodawcy i były doktorantami tego samego roku i kierunku studiów doktoranckich co skarżąca, z uwagi na uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności tych członków (powyższe wyłączenie nie wynika z Protokołu oraz z podpisów złożonych na wniosku skarżącej).

W uzasadnieniu skargi strona przywołała argumentację, którą zaprezentowała we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji wraz z uzasadniającą je argumentacją.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

W punkcie wyjścia rozważań nad zasadnością skargi wskazać należy, że zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) doktoranci, którzy rozpoczęli stacjonarne studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą otrzymywać zwiększenie stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 200a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, na zasadach dotychczasowych. Stosownie do art. 286 ust. 2 powołanej wyżej ustawy, do dnia 31 grudnia 2023 r. regulaminy, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, przyjęte przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc.

W myśl art. 200a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 5, przysługuje doktorantom wyróżniającym się w pracy naukowej i dydaktycznej. Tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego określa regulamin określony przez rektora po uzyskaniu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, z uwzględnieniem zasady, że uprawnienie do otrzymywania tego stypendium przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich. Cytowany przepis art. 200a ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym określa jedynie minimalne reguły przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej. To regulamin określa sposób postępowania w tym zakresie.

Jak wynika z § 2 ust. 4 Regulaminu zwiększenie stypendium może być przyznane doktorantom znajdującym się w grupie 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich, wyłonionych na podstawie złożonych wniosków, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 3. Stosownie do ust. 6 § 2 Regulaminu przy ustalaniu 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich należy stosować metodę zaokrąglania w dół biorąc pod uwagę liczbę doktorantów danego roku według stanu aktualnego na dzień sporządzenia listy rankingowej, z zastrzeżeniem ust. 7, zgodnie z którym na każdym roku studiów doktoranckich przyznaje się co najmniej jedno zwiększenie stypendium doktoranckiego, przy spełnieniu przez doktoranta wymaganych kryteriów.

W myśl § 3 ust. 2-3 Regulaminu zwiększenie stypendium doktoranckiego, na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, może być przyznane doktorantowi, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy badawczej i dydaktycznej w dwóch poprzednich semestrach. Szczegółowe, przejrzyste i jednoznaczne kryteria wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów, oparte o system punktacji, określa dziekan, po zasięgnięciu opinii rady jednostki prowadzącej studia doktoranckie i wydziałowego samorządu doktorantów. Z § 4 ust. 4 i 5 Regulaminu wynika, że złożone Kierownikowi studiów doktoranckich wnioski wraz z wymaganą dokumentacją są przekazywane Wydziałowej Komisji Doktoranckiej, która opiniuje wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego, w oparciu o kryteria, o których mowa w § 3 ust. 1-3 i na tej podstawie sporządza wstępne listy rankingowe, odrębne dla każdego roku studiów doktoranckich. Listy rankingowe zawierają punktację uzyskaną przez każdego z wnioskodawców i sporządzane są z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz są wywieszane w miejscach ogólnie dostępnych dla doktorantów. Listę uzupełnia informacja o liczbie doktorantów i liczbie możliwych zwiększeń stypendiów na poszczególnych latach studiów doktoranckich.

Przy czym przepisy § 4 ust. 6-8 Regulaminu przewidują, że doktorant wnioskujący o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji, ma prawo wglądu do zgromadzonych w swojej sprawie dokumentów i złożenia szczegółowo uzasadnionego i udokumentowanego zastrzeżenia do ogłoszonej listy rankingowej, które jest niezwłocznie rozpatrywane przez Komisję. Stanowisko Komisji - ustalone w wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu. Ostateczne listy rankingowe przekazywane są Rektorowi i dziekanowi wydziału, w ramach którego prowadzone są studia doktoranckie, w formie papierowej i elektronicznej (w programie Exel), najpóźniej do dniapaździernika.

Natomiast § 4 ust. 9 i 10 Regulaminu stanowi, że liczbę zwiększeń stypendium doktoranckiego dla poszczególnych wydziałów, ich wysokość oraz okres na który mogą być przyznane określa Rektor, biorąc uwagę liczbę doktorantów i wysokość środków przyznanych uczelni na ten cel. Postanowienie w tej sprawie Rektor przekazuje dziekanowi wydziału. Decyzję w sprawie przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego podejmuje upoważniony przez Rektora dziekan (prodziekan) wydziału, w ramach którego prowadzone są studia doktoranckie. Z § 4 ust. 12 Regulaminu wynika, że prace (czynności) Komisji, w szczególności określone w ust. 5 oraz ust. 7, muszą być rzetelnie dokumentowane. Z prac Komisji należy sporządzać pisemne protokoły, do których powinny być dołączane listy obecności osób biorących udział w danych czynnościach. Protokoły powinny być przechowywane zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującymi w Uniwersytecie W.

Szczegółowe kryteria wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów na Studiach Doktoranckich (...) określone są w dokumencie stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr (...) Dziekana Wydziału (...) z dnia (...) września 2017 r. w sprawie wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów na Studiach Doktoranckich (...) w celu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych obowiązującego na Wydziale (...) Uniwersytetu W. od roku 2018/2019. Zgodnie z nimi zwiększenie wysokości stypendium doktoranckiego na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może zostać przyznane doktorantowi, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy badawczej i dydaktycznej w poprzednim roku (pkt 1), przy czym brak osiągnięć badawczych lub osiągnięć dydaktycznych uniemożliwia przyznanie zwiększenia wysokości stypendium. Warunkiem przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich jest terminowa realizacja programu studiów doktoranckich (zaliczony bezwarunkowo poprzedni rok studiów doktoranckich do 30 września (pkt 2). Grupę 30% najlepszych doktorantów wyłaniania się odrębnie na każdym roku studiów doktoranckich, biorąc pod uwagę dorobek naukowy w obrębie dyscypliny naukowej reprezentowanej na Studiach Doktoranckich Nauk o Polityce oraz dorobek dydaktyczny doktoranta. Listę 30% najlepszych doktorantów przygotowuje się w oparciu o liczbę punktów przyznanych za poszczególne osiągnięcia oraz ustalenia zawarte w punktach 1 i 2 (pkt 3). W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy 30% najlepszych doktorantów uprawniających do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego znajduje się więcej niż jedna osoba z taką samą liczbą punktów, miejsce to przyznaje się osobie, która osiągnęła większą liczbę punktów za osiągnięcia naukowe (pkt 5).

Zgodnie z pkt 6 załącznika nr 1 - Szczegółowych kryteriów przy ocenie dorobku naukowego bierze się pod uwagę:

1. autorstwo artykułów i recenzji opublikowanych w czasopismach naukowych wymienionych w wykazie czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

2. publikacje recenzowane w czasopismach naukowych nie wymienionych w wykazie czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

3. autorstwo monografii naukowych;

4. autorstwo rozdziałów w monografiach naukowych;

5. czynny udział w konferencjach naukowych;

6. realizowanie projektów badawczych finansowanych ze środków przyznanych w ramach postępowań konkursowych;

7. odbyte zagraniczne i krajowe staże naukowe;

8. działalność redakcyjną;

9. działalność w komitetach naukowych międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych;

10. funkcje pełnione w międzynarodowych i ogólnopolskich towarzystwach naukowych;

11. inne osiągnięcia naukowe, takie jak odczyty wygłaszane na posiedzeniach międzynarodowych i ogólnopolskich towarzystw naukowych;

12. ekspertyzy i opracowania naukowe, opublikowane przekłady tekstów naukowych.

Przy ocenie osiągnięć dydaktycznych (pkt 7) bierze się pod uwagę:

1. zajęcia dydaktyczne przeprowadzone w Uczelni,

2. inne osiągnięcia dydaktyczne takie jak odczyty i publikacje popularnonaukowe, współpraca z kołami naukowymi oraz inne formy promocji i popularyzacji nauki w ramach działalności Uczelni.

Stosownie do pkt 8 powołanego wyżej załącznika nr 1 szczegółowe zasady oceny osiągnięć naukowych, dydaktycznych doktoranta oraz liczbę punktów przyznawanych za poszczególne osiągnięcia określa załącznik do wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego lub stypendium dla najlepszych doktorantów (w rozpatrywanej sprawie załącznik nr 2 do Uchwały Rady Instytutu (...) z dnia (...) września 2017 oraz zarządzenia nr (...) Dziekana Wydziału (...) z dnia (...) września 2017). Szczegółowe zasady oceny osiągnięć doktoranta w poprzednim roku akademickim uwzględniają również liczbę punktów za średnią ocen (wraz ze sposobem ich wyliczania: Liczba punktów przyznana za średnią ocen: średnia ocen x 2 z zaokrągleniem w górę), a także liczbę punktów przyznaną za otwarcie przewodu doktorskiego na I lub II roku.

W badanej sprawie pozostaje poza sporem, że skarżąca w dniu (...) września 2018 r. złożyła wniosek o przyznanie zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2018/2019, który uzyskał pozytywną opinię i rekomendację Komisji opiniującej wnioski o przyznanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich. Jak wynika z treści tej opinii, za osiągnięcia w pracy badawczej i dydaktycznej skarżąca otrzymała łączną liczbę punktów (...),co uplasowało ją na (...) miejscu na liści rankingowej.

Identyfikując występujący w analizowanej sprawie problem prawny, stwierdzić należy, że osią sporu jest sposób obliczania przez Komisję punktów średniej ocen skarżącej za osiągnięcia w pracy badawczej i dydaktycznej (a konkretnie sposób zaokrąglenia punktacji), który - zdaniem skarżącej - miał wpływ na rozstrzygnięcie organów obu instancji i odmowę przyznania jej zwiększenia wysokości stypendium z dotacji projakościowej. Pozostałe zarzuty skargi ogniskują się wokół nieprawidłowego sposobu działania (czynności) Komisji polegającego w szczególności na sporządzeniu protokołu z dnia (...) października 2018 r. z naruszeniem określonych w Regulaminie wymogów, tj.: braku podpisu pod protokołem jednego z członków Komisji opiniującej wnioski stypendialne, braku listy obecności z posiedzeń Komisji oraz bezstronności członków Komisji związanej z udziałem w składzie Komisji przedstawicieli wydziałowego Samorządu Doktorantów tylko z (...) i niewyłączeniem tych przedstawicieli z oceny wniosku strony o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego, pomimo że byli doktorantami tego samego roku i kierunku studiów doktoranckich co skarżąca.

Oceniając legalność wydanych w niniejszej sprawie decyzji organów uczelni nie tylko w kontekście zarzutów podniesionych przez skarżącą, ale w całokształcie okoliczności faktycznych i prawnych kontrolowanej sprawy, do czego zobligowany jest z urzędu wojewódzki sąd administracyjny (art. 3 § 1 oraz art. 145 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) Sąd stwierdził, że przeprowadzone w określonych wyżej ramach badanie zgodności z prawem zaskarżonej decyzji, a także poprzedzającej ją decyzji pierwszoinstancyjnej wykazało, że nie są one dotknięte uchybieniami uzasadniającymi ich wzruszenie.

Sąd administracyjny nie ma przy tym podstaw prawnych, aby oceniać rozstrzygnięcie organu administracji pod kątem jego słuszności, bądź też celowości. Nie rozpatruje również danej sprawy kierując się zasadami współżycia społecznego. Zaskarżona decyzja może ulec uchyleniu wówczas, gdy organom administracji publicznej można postawić zarzut naruszenia prawa, czy to materialnego, czy to procesowego, jeżeli miało ono, bądź mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Jak wynika z cytowanego już § 4 ust. 10 Regulaminu decyzję w sprawie przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego podejmuje upoważniony przez Rektora Dziekan (Prodziekan) wydziału, w ramach którego prowadzone są studia doktoranckie. Decyzja ta ma charakter wiążący, natomiast wszystkie inne wypowiedzi, w tym opinia Wydziałowej Komisji Doktoranckiej jest pozbawiona tego charakteru. Komisja - której działania i bezstronność członków podważa strona - nie posiada upoważnienia do wydawania decyzji w sprawie przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego, jest jedynie ciałem pomocniczym, powołanym do wykonania czynności związanych z oceną złożonych wniosków w oparciu o określone Regulaminem kryteria i na tej podstawie - zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu - sporządza wstępne listy rekomendacyjne, odrębne dla każdego roku studiów doktoranckich. Zadaniem Komisji jest zatem analiza wniosków w celu sprawdzenia ich pod kątem poprawności wyliczeń dokonanych przez samych wnioskodawców. Komisja, wykonując swoje czynności, związana jest postanowieniami załącznika nr 1 - Szczegółowe kryteria, w którym wskazany jest sposób przeliczania średniej i sposobu punktowania konkretnych osiągnięć.

Listy przedstawione przez Komisję, o czym była mowa powyżej, nie mają waloru decyzji ostatecznej, a stanowią jedynie rekomendację, a więc wskazanie, ocenę wartości. Natomiast liczbę zwiększeń stypendium doktoranckiego dla poszczególnych wydziałów, ich wysokość oraz okres na który mogą być przyznane, określa Rektor, biorąc pod uwagę liczbę doktorantów i wysokość środków przyznanych uczelni na ten cel, co wprost wynika z § 4 ust. 9 Regulaminu.

Z materiału aktowego badanej sprawy wynika, że ostateczną listę rekomendacyjną Komisja przekazała do Działu (...) w dniu (...) października 2018 r. Taka sama lista została opublikowana na stronie internetowej (...) Zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji, Wydziałowa Komisja w przekazanej do Działu (...) liście rekomendowała Prorektorowi ds. Nauczania przesunięcie niewykorzystanych stypendiów zwykłych i zwiększonych na wyższe roczniki, zgodnie z listą rankingową. Rekomendacja ta dotyczyła również skarżącej, która w związku z uzyskanymi punktami znalazła się na (...) miejscu na liście rankingowej. Z materiału dowodowego zebranego w sprawie wynika również, że pismem z dnia (...) października 2018 r. Prorektor ds. Nauczania zaakceptował zwiększenie (...) stypendiów na III roku studiów (...), w związku z czym nie było możliwości przyznania zwiększenia stypendium skarżącej, która uzyskała liczbę punktów (...) plasującą ją na (...). pozycji ostatecznej listy rankingowej doktorantów ubiegających się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego.

W związku z tym jako nieuprawniony przedstawia się zarzut skargi dotyczący naruszenia przepisów § 4 ust. 8 i 9 Regulaminu w związku z art. 7 i 8 § 1 k.p.a. i § 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych polegające na opublikowaniu dwóch list rankingowych z dnia (...) i (...) października 2018 r., zgodnie z którymi skarżąca uprawniona była do otrzymania stypendium, podczas gdy z pisma Prorektora ds. Nauczania wynika, że tylko (...) osób jest uprawnionych do pobierania stypendium na III roku studiów doktoranckich w zakresie (...).

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego sposobu obliczania punktów przyznanych za średnią ocen za osiągnięcia w pracy badawczej i dydaktycznej, tj. sposobu zaokrąglenia punktacji stwierdzić należy, że z akt sprawy jednoznacznie wynika, iż Komisja wyliczyła średnią ocen zgodnie z instrukcją zawartą w załączniku nr 2, to jest średnia ocen pomnożona x 2 z zaokrągleniem od piątego miejsca po przecinku w górę do pełnych punktów. Tak wyliczona średnia ocen skarżącej wyniosła (...) punktów i była to liczba, którą wykazano na listach rankingowych z dnia (...) i (...) października 2018 r. Z zebranego w sprawie materiału wynika również, że na ostatecznej liście rankingowej Komisja - z korzyścią dla skarżącej - przyjęła punktację zawyżoną, tj. (...) pkt Tą punktację - jako korzystniejszą dla strony - uznał ostatecznie organ odwoławczy, co jednoznacznie wynika z treści zaskarżonej decyzji, wskazując jednocześnie na nieuzasadniony fakt zawyżenia skarżącej punktacji przez Komisję.

Za bezzasadny zatem uznać należało zarzut skargi, wedle którego organ w zaskarżonej decyzji wymienił co najmniej trzy sposoby obliczania średniej ocen, nie wskazując, który z nich był właściwy. Osiągnięcie - przyjętej przez Rektora w zaskarżonym rozstrzygnięciu - punktacji w wysokości (...) pkt spowodowało, że skarżąca zajęła (...) pozycję na liście rankingowej doktorantów ubiegających się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego i w konsekwencji nie została zaliczona do grupy 30% najlepszych doktorantów na III roku Stacjonarnych Studiów Doktoranckich (...) uprawnionych do uzyskania zwiększenia stypendium doktoranckiego, w której znajdowało się (zgodnie z pismem Prorektora ds. Nauczania z dnia (...) października 2018 r.) jedynie (...) osób.

Za nieuzasadniony Sąd również uznał zarzut skargi dotyczący przeliczania średniej innym doktorantom w sposób korzystniejszy niż skarżącej i różnicowania sposobu przyznawania punktów za średnią ocen. Powyższe nie znajduje odzwierciedlenia w materiale dowodowym, z którego wynika, że doktorantce o nr albumu (...) przeliczono średnią wynoszącą (...) w identyczny sposób co skarżącej, mnożąc x 2 i zaokrąglając w górę uzyskany wynik (...). Z wyjaśnień zawartych w opinii Komisji (stanowiącej odpowiedź na wniosek strony o ponowne rozpatrzenie sprawy) oraz z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika natomiast, że na spotkaniu w dniu (...) listopada 2018 r. poświęconym wyjaśnieniu doktorantom najczęściej popełnianych błędów przy wypełnianiu wniosków o przyznanie stypendium, w tym przy sposobie liczenia średniej ocen, zaprezentowano sposób zaokrąglania wysokości średniej od (...) w górę do (...), wyświetlając slajd, na którym doszło do oczywistej pomyłki pisarskiej (jako przykład powinno zostać podane (...) do zaokrąglenia w górę). W świetle powyższych wyjaśnień, oczywistym wydaje się, że opisane spotkanie w dniu (...) listopada 2018 r. miało jedynie charakter informacyjny (szkoleniowy) i nie wiązało się z podejmowaniem jakichkolwiek rozstrzygnięć w stosunku do uczestniczących na nim doktorantów, a zatem zaistniała pomyłka na prezentowanym slajdzie nie miała wpływu na rozstrzygnięcie organów w przedmiotowej sprawie.

Bezpodstawny jest również zarzut naruszenia § 4 ust. 12 Regulaminu polegający na braku rzetelnej dokumentacji przez Komisję dokonywanych przez nią czynności, w szczególności poprzez sporządzenie Protokołu z posiedzenia Komisji na Wydziale (...) z dnia (...) października 2018 r. z naruszeniem określonych w tym przepisie wymogów. Zgodnie z cytowanym na wstępie § 4 ust. 12 Regulaminu prace Komisji muszą być rzetelnie dokumentowane (należy sporządzać z nich pisemne protokoły, do których powinny być dołączane listy obecności osób biorących udział w danych czynnościach). Opisy szczegółowej oceny Komisji zawierają załączniki złożone przez wnioskodawców, stanowiące spis osiągnięć doktoranta, przyznanych mu punktów wraz z adnotacjami Komisji. Z załącznika przedłożonego przez stronę w sprawie wynika, że w wyniku prac Komisji i weryfikacji przedstawionych danych korekcie uległy następujące punkty:

1. Liczba punktów przyznanych za średnią ocen. Skarżąca wyliczyła swoją średnią na (...), pracownik dziekanatu skorygował średnią ocen na (...). Liczba punktów przyznana za średnią została wyliczona według wzoru: (...);

2. Do liczby punktów przyznanych za otwarcie przewodu doktorskiego strona otrzymała (...) punkty + (...) punkt za średnio zaawansowany stopień przygotowania rozprawy doktorskiej określony we wniosku przez promotora pracy;

3. W punkcie VIII. "Czynny udział w konferencjach naukowych", skarżąca sprawozdała trzy konferencje, jednak dwa wystąpienia były wygłoszone w ramach tej samej konferencji. Punkt VIII przewiduje przyznanie 3 punktów za każdą konferencję, w której doktorant brał czynny udział. Drugi referat wygłoszony w ramach tej samej konferencji został przeniesiony przez Komisję do punktu XVIII "Inne osiągnięcia naukowe", za co strona otrzymała (...) punkty;

4. Dodatkowo w ramach konsultacji prowadzonych przez Komisję, skarżąca udokumentowała pracę w redakcji "(...)", za co Komisja przyznała jej (...) punkty w kategorii XV - "Działalność redakcyjna";

5. W punkcie II "Inne Osiągnięcia dydaktyczne" strona sprawozdała udział w (...) Kongresie Polskiego Towarzystwa (...) w S. jako członek komisji skrutacyjnej. Osiągnięcie to wycenione na (...) punkt, nie zostało przez Komisję uznane, gdyż nie spełniało - jej zdaniem - warunków osiągnięcia dydaktycznego.

W protokole z posiedzenia Komisji Stypendialnej z dnia (...) października 2018 r. wskazano, kiedy Komisja prowadziła konsultacje oraz odnotowano, że tylko jedna osoba skorzystała z prawa wynikającego z § 4 ust. 6 Regulaminu, tj. złożyła pisemne zastrzeżenie do Przewodniczącego Komisji. Ponadto w kwestionowanym dokumencie Komisja uzasadniła swoje rekomendacje związane z przesunięciem stypendiów projakościowych, a tym samym wskazała, na jakiej podstawie rekomendowała przyznanie "stypendium" skarżącej. Z omawianego protokołu wynika jednoznacznie skład Komisji, tj. wskazanie - w pierwszym akapicie protokołu, a następnie pod protokołem - jedenastu członków, wymienionych z imienia i nazwiska wraz ze wskazaniem stopnia naukowego. Protokół zawiera wszystkie podpisy członków Komisji (jeden z podpisów - Prodziekana ds. Studenckich i Rozwoju widnieje w kratce poniżej nazwiska, co automatycznie spowodowało "przesunięcie" kolejnych podpisów członków Komisji). W związku z powyższym, nie znajdują jakiegokolwiek potwierdzenia w aktach sprawy twierdzenia skarżącej o podaniu w treści protokołu kontrfaktycznych ustaleń i jego antydatowaniu.

Z kolei odnosząc się argumentacji skarżącej dotyczącej nie dołączenia listy obecności osób biorących udział w danych czynnościach, zauważyć należy, że z wyjaśnień Komisji sporządzonych na użytek niniejszej sprawy wynika, że listy te były opublikowane w dniach (...) i (...) października 2018 r., jednak ze względu na błąd strony oraz utratę ogłoszeń, odzyskane (i zarchiwizowane) posty noszą późniejsze daty ((...) i (...) listopada 2018 r.). Ponadto - o czym była mowa powyżej - pismo Prorektora ds. Nauczania w sprawie braku zgody na przesunięcie stypendiów zwiększonych między latami studiów do Dziekana Wydziału (...) zostało skierowane w dniu (...) października 2018 r. i to na jego podstawie Prodziekan ds. Studenckich i Rozwoju podjął decyzję o nierekomendowaniu skarżącej do zwiększenia stypendium projakościowego z uwagi na (...) miejsce na liście wobec wskazania tylko (...) osób uprawnionych do uzyskania zwiększenia stypendium doktoranckiego.

Jako pozbawiony doniosłości prawnej przedstawia się również zarzut naruszenia § 12 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich w związku z art. 8 k.p.a. przez powołanie przez Rektora w skład Komisji czterech (zamiast jednego) przedstawicieli doktorantów (wszystkich ze Studiów Doktoranckich (...), bez udziału przedstawicieli ze Studiów Doktoranckich (...)). Wskazać należy, że Rektor - w celu usprawnienia prac Komisji - w Komunikacie z dnia (...) września 2018 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego powołał zwiększoną liczbę reprezentantów doktorantów w składzie Komisji na Wydziale (...), Wydziale (...) oraz Wydziale (...) ze względu na dużą liczbę doktorantów na wskazanych wydziałach, a co za tym idzie większą liczbę składanych wniosków. Jak wynika z postanowienia § 12 ust. 3 pkt 3 Regulaminu właściwym organem samorządu doktorantów do wskazywania członków Komisji jest Wydziałowa Rada Doktorantów, nie zaś Rada Doktorantów Uniwersytetu W., w związku z czym w Komisji zasiadali przedstawiciele Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału (...). Prośba o wyznaczenie przedstawiciela z WRD WNS została skierowana do Przewodniczącego WRD. Do prac Komisji zostali zgłoszeni doktoranci z (...), ponieważ żaden przedstawiciel doktorantów z (...) nie zgłosił się do pracy w Komisji.

Jedynie na marginesie tej spornej kwestii zauważyć należy, że poszerzenie składu Komisji nie mogło w rozpatrywanej sprawie działać na niekorzyść skarżącej, a wręcz przeciwnie pozwalało na zachowanie w większym stopniu - zdaniem Sądu-obiektywizmu przy opiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego.

Pod adresem organu nie można także skutecznie wyartykułować zarzutu naruszenia art. 24 § 3 k.p.a. w związku z art. 8 § 1 k.p.a., polegającego - zdaniem skarżącej - na braku wyłączenia z oceny jej wniosku części składu Komisji, tj. trzech osób, które brały również udział w postępowaniu o przyznanie stypendium jako wnioskodawcy i były doktorantami tego samego roku i kierunku studiów doktoranckich co skarżąca, z uwagi na uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności tych członków. Przypomnieć w tym miejscu należy, że w sprawach w przedmiocie przyznania stypendium doktoranckiego przepisy k.p.a. nie są stosowane wprost, a jedynie odpowiednio. Z uwagi na specyfikę postępowania o przyznanie zwiększania wysokości stypendium doktoranckiego, które jest postępowaniem konkursowym oraz z powodu ograniczonej liczby stypendiów, może być ono przyznane tylko niektórym doktorantom, a decyzja w przedmiocie przyznania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego podejmowana jest w ramach uznania administracyjnego.

Zgodnie z art. 24 § 3 k.p.a. bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na jego żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności niewymienionych w § 1, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika. Wbrew zarzutom skargi, z taką sytuacją nie mamy do czynienia w kontrolowanej sprawie. Należy ponownie zaakcentować, że Komisja nie jest organem kolegialnym upoważnionym do wydawania decyzji. Zgodnie z § 4 ust. 10 Regulaminu organem wydającym decyzję o przyznaniu stypendium projakościowego jest upoważniony przez Rektora Uniwersytetu W. dziekan/prodziekan (w rozpatrywanej sprawie Prodziekan). Nie ma natomiast takiego upoważnienia Komisja wykonująca jedynie czynności techniczne, związane z oceną złożonych wniosków. W swoich czynnościach Komisja jest jedynie podmiotem pomocniczym, nie ma władzy dyskrecjonalnej, przeciwnie zobowiązana jest stosować się ściśle do wytycznych wskazanych w treści załącznika nr 2 i weryfikować dokonane przez samych wnioskodawców wyliczenia średniej i punktowanie osiągnięć. Jakiekolwiek wątpliwości rozstrzyga Przewodniczący Komisji oraz Prodziekan, którzy - jak wynika z akt sprawy - byli informowani o istniejących wątpliwościach. Wprawdzie wskazani przez skarżącą członkowie Komisji byli uczestnikami tej samej procedury konkursowej w sprawie przyznania stypendium, lecz nie byli jednocześnie stronami postępowania administracyjnego dotyczącego skarżącej, gdyż decyzja o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium jest decyzją w sprawie indywidualnej doktoranta, jak trafnie zauważa również organ odwoławczy. W realiach analizowanej sprawy nie zachodziła zatem potrzeba zastosowania instytucji wyłączenia członków komisji, której zresztą Regulamin nie przewiduje, albowiem nie mieli oni statusu pracownika organu, jak tego wymaga art. 24 § 3 k.p.a.

Konkludując powyższe rozważania, stwierdzić należy, że zarzuty skargi przedstawiają się jako bezzasadne, co obligowało Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu do oddalenia skargi na podstawie art. 151 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.