Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1098404

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
IV SA/Wr 164/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska.

Sentencja

Wrocław 19 kwietnia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. J. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. z dnia 7 stycznia 2011 r. Nr.. w przedmiocie obniżenia dodatku służbowego postanawia: umorzyć postępowanie sądowo - administracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

D. J. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na wyżej oznaczoną decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w przedmiocie obniżenia dodatku służbowego.

W odpowiedzi na skargę Komendant Wojewódzki Policji we W.wniósł o umorzenie postępowania sądowo-administracyjnego, wskazując że organ w dniu 7 marca 2011 r. wydał rozkaz personalny nr... którym uchylił zaskarżony do tutejszego Sądu rozkaz personalny z dnia 7 stycznia 2011 r. nr... oraz poprzedzający go rozkaz personalny Komendanta Powiatowego Policji w Z. z dnia 3 grudnia 2010 r. nr... oraz umorzył postępowanie w sprawie. W załączeniu strona przeciwna przedłożyła kserokopię rozkazu personalnego z dnia 7 marca 2011 r. nr....

W świetle powyższych twierdzeń strony przeciwnej wezwano skarżącą do oświadczenia się, czy w związku z wydaniem w dniu 7 marca 2011 r. rozkazu personalnego nr... przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. podtrzymuje skargę wniesioną na wyżej oznaczoną decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w przedmiocie obniżenia dodatku służbowego.

D.J. w piśmie z dnia 13 kwietnia 2011 r. oświadczyła, że cofa wniesioną do tutejszego Sądu skargę na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. z dnia 1 stycznia 2011 r. nr....

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 zdanie 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) (zwana dalej p.p.s.a.), skarżący może cofnąć skargę i cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże skuteczność czynności procesowej cofnięcia skargi uzależniona jest od wyniku badania sprawy przez Sąd w przedmiocie niedopuszczalności cofnięcia skargi, o czym stanowi dalej zdanie 3 art. 60 wskazanej wyżej ustawy. Natomiast niedopuszczalność wniosku o cofnięcie skargi stwierdzana jest w przypadku ustalenia, że przedmiotowy wniosek strony skarżącej zmierza do obejścia prawa lub spowodowałby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oświadczenie skarżącej w przedmiocie cofnięcia skargi w świetle materiału aktowego badanej sprawy nie nasuwa - z tego punktu widzenia - żadnych wątpliwości ani zastrzeżeń. W związku z powyższym uznać należało, że cofnięcie skargi jest dopuszczalne. W myśl art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. W konsekwencji, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. postępowanie wszczęte wniesieniem skargi, podlegało umorzeniu.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.