Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1682412

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
IV SA/Wr 160/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Sulików z dnia 29 listopada 2012 r. nr XXVIII/211/12 w przedmiocie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 1 lutego 2013 r. Wojewoda Dolnośląski wniósł skargę na uchwałę Rady Gminy Sulików z dnia 29 listopada 2012 r. nr XXVIII/211/12 w przedmiocie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.

W dniu 2 kwietnia 2013 r. wpłynęła do tut. Sądu uchwała Rada Gminy Sulików z dnia 28 lutego 2013 r. nr XXXII/244/13 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie. Podjęta uchwała z dnia 28 lutego 2013 r. uchylała w całości zapisy zaskarżone przez organ nadzoru do tut. Sądu.

W wykonaniu zarządzenia z dnia 5 kwietnia 2013 r. sekretariat Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu zwrócił się do organu nadzoru czy wobec podjęcia przez Radę Gminy Sulików uchwały z dnia 28 lutego 2013 r. uchylającej zapisy zaskarżone, cofa wniesioną skargę czy nadal ją podtrzymuje.

W odpowiedzi organ nadzoru w piśmie z dnia 16 kwietnia 2013 r. cofnął wniesioną skargę, mając na uwadze, że podjęta przez Radę Gminy uchwała z dnia 28 lutego 2013 r. uchyliła i zmieniła brzmienie zaskarżonych przepisów.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Skuteczność cofnięcia skargi uzależniona jest - według art. 60 zdanie 3 p.p.s.a. - od wyniku badania sprawy przez Sąd w przedmiocie dopuszczalności dokonania tej czynności procesowej. Niedopuszczalność cofnięcia skargi stwierdzana jest przy tym jedynie w przypadku ustalenia, że wniosek strony skarżącej zmierza do obejścia prawa lub spowodowałby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W świetle materiału zebranego w sprawie, cofnięcie skargi nie budzi - z tego punktu widzenia - żadnych wątpliwości, tym bardziej, że Rada Gminy uchwałą z dnia 28 lutego 2013 r. uchyliła zaskarżone zapisy i tym samym usunęła stwierdzone w toku postępowania nadzorczego naruszenia prawa.

W konsekwencji, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., postępowanie wszczęte wniesieniem skargi podlegało umorzeniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.