IV SA/Wr 144/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu - OpenLEX

IV SA/Wr 144/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1682232

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2013 r. IV SA/Wr 144/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Ewa Orłowska referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu: po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. K. o ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi K. K. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...), nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie utraty statusu osoby bezrobotnej oraz utraty statusu osoby bezrobotnej postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu.

W uzasadnieniu wniosku wskazał, że jest osobą samotną, bezrobotną, niepełnosprawną w stopniu (...), utrzymuje się ze świadczeń z pomocy społecznej. Na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania został mu przyznany dodatek mieszkaniowy w wysokości w wysokości (...) zł. Wydatki związane z utrzymaniem wynoszą: czynsz (...) zł, prąd (...) zł, gaz (...) zł, leki (...) zł. Podał, że nie posiada nieruchomości ani też oszczędności, papierów i przedmiotów wartościowych.

Z treści przepisu art. 245 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) wynika, że prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Z kolei przepis art. 246 § 1 pkt 2 cytowanej ustawy stanowi, że przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodzinny.

Stosownie do art. 199 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Do tych przepisów szczególnych należy zaliczyć przepisy określające przesłanki warunkujące przyznanie prawa pomocy na wniosek strony.

Mając na uwadze, że skarżący jest osobą samotną, bezrobotną, niepełnosprawną, korzystającą ze świadczeń z pomocy społecznej, przyjąć trzeba, że wykazał on, iż spełnia przesłanki warunkujące ustanowienie adwokata z urzędu.

Z tych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.