Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2704349

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 29 lipca 2019 r.
IV SA/Wr 142/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kamieniecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. L. o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 r., sygn. akt IV SA/Wr 142/19 w sprawie ze skargi M. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) grudnia 2018 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 19 czerwca 2019 r., sygn. akt IV SA/Wr 142/19, wydanym po przeprowadzeniu rozprawy, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił w całości skargę M. L. (dalej: strona lub skarżąca) na opisaną w sentencji decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W.

Wnioskiem nadanym w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w dniu 1 lipca 2019 r. skarżąca zwróciła się o sporządzenie uzasadnienia powyższego wyroku, mylnie podając jego datę (5 czerwca 2019 r.) oraz sygnaturę, pod którą został wydany (IV SA/Wr 95/19).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 141 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej p.p.s.a.), uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym. W myśl § 2 cytowanego przepisu, w sprawach w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku.

W myśl art. 83 § 1-3 p.p.s.a., terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Wedle zaś art. 111 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jednakże, gdy początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Na wstępie należy podkreślić, że pomimo oczywiście błędnego oznaczenia w treści przedmiotowego wniosku orzeczenia, którego uzasadnienia domagała się skarżąca, nie zachodziły wątpliwości, że jej żądanie dotyczyło wyroku z dnia 19 czerwca 2019 r., sygn. akt IV SA/Wr 142/19. Świadczy o tym bowiem sygnatura niniejszej sprawy zamieszona w osnowie wniosku oraz znany Sądowi z urzędu fakt, że w sprawie o sygnaturze IV SA/Wr 95/19 strona już uprzednio wystąpiła z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wydanego wyroku, które zostało jej doręczone w dniu 8 lipca 2019 r.

Przechodząc do istoty sprawy należy stwierdzić, że skoro wyrok wydany w toku niniejszego postępowania został ogłoszony w dniu 19 czerwca 2019 r., to stosownie do powołanych na wstępie przepisów, siedmiodniowy termin na wystąpienie z wnioskiem o sporządzenie jego uzasadnienia upływał z dniem 26 czerwca 2019 r., który wypadał w środę. Wskazane żądanie zostało zaś nadane przez skarżącą w placówce pocztowej operatora wyznaczonego dopiero w dniu 1 lipca 2019 r., a zatem już po upływie ustawowego terminu.

Z tej też przyczyny Sąd, działając na podstawie art. 141 § 2 i 3 p.p.s.a., zobowiązany był do orzeczenia o odmowie sporządzenia uzasadnienia opisanego na wstępie wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.