Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1106764

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 12 stycznia 2012 r.
IV SA/Wr 14/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Ewa Orłowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu: po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku L. Z. o ustanowienie radcy prawnego z urzędu w sprawie ze skargi L. Z. na decyzję Wojewody (...) dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania ustawowych odsetek w związku z niewypłaceniem zasiłku przedemerytalnego w terminie postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego.

W uzasadnieniu wniosku wskazała, że jest osobą samotną, chorą, niepełnosprawną. Utrzymuje się z zasiłku przedemerytalnego w kwocie (...) zł miesięcznie. Podała, że wydatki związane z utrzymaniem wynoszą: mieszkanie (...) zł, energia (...) zł, gaz (...) zł, leki (...) zł. Nie posiada nieruchomości oraz oszczędności, papierów i przedmiotów wartościowych.

Ponieważ skarżąca jest w niniejszej sprawie - na podstawie art. 239 pkt 1 lit "b" ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), z którego wynika, że nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej - zwolniona z obowiązku ponoszenia wszelkich kosztów sądowych (opłat sądowych i wydatków) merytorycznemu rozpoznaniu podlega wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego.

Z treści przepisu art. 245 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wynika, że prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Z kolei przepis art. 246 § 1 pkt 2 cytowanej ustawy stanowi, że przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodzinny.

Stosownie do art. 199 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Do tych przepisów szczególnych należy zaliczyć przepisy określające przesłanki warunkujące przyznanie prawa pomocy na wniosek strony.

Mając na uwadze, iż skarżąca jest sobą samotną, niepełnosprawną, chorą, utrzymującą się z niskiego zasiłku przedemerytalnego, a także wysokość ponoszonych wydatków, brak majątku, aktualny poziom cen dóbr i usług, jak również realizację prawa do sądu przyjąć trzeba, ż skarżąca wykazała, że spełnia przesłanki warunkujące ustanowienie radcy prawnego z urzędu.

Z tych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.