Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897500

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2011 r.
IV SA/Wr 128/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Sikorska.

Sędziowie: WA Lidia Serwiniowska, WSA Wanda Wiatkowska-Ilków (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w e Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 12 maja 2011 r. sprawy ze skargi K. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.