Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 646161

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2009 r.
IV SA/Wr 128/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Ewa Orłowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. W. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi D. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego postanawia: umorzyć postępowanie z wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca złożyła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego.

Przepis art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) stanowi, że sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1 i pkt 2 tego przepisu. W myśl art. 258 § 3 tej ustawy do postanowień referendarza sądowego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postanowień sądu.

Z treści przepisu art. 239 pkt 1 lit "a" cytowanej ustawy wynika zaś, że nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach dotyczących pomocy i opieki społecznej.

Strona skarżąca jest zatem zwolniona z obowiązku ponoszenia wszelkich kosztów sądowych.

Z tych względów należało umorzyć jako bezprzedmiotowe postępowanie sądowoadministracyjne wszczęte wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i art. 239 pkt 1 lit "a" w związku z art. 258 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.