Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720645

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 3 września 2019 r.
IV SA/Wr 111/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogumiła Kalinowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 3 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z zażalenia (...) z/s w L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2019 r., sygn. akt IV SA/Wr 111/19 odmawiające wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia w sprawie ze skargi (...) z/s w L. na postanowienie D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia 28 grudnia 2018 r., (...) w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 25 kwietnia 2019 r., sygn. akt IV SA/Wr 111/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odmówił (...) z siedzibą w L. (dalej: skarżąca) wstrzymania wykonania postanowienia D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z 28 grudnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej.

Skarżąca wniosła zażalenie na powyższe postanowienie.

Zarządzeniem z 21 maja 2019 r., wydanym na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej p.p.s.a.) Przewodniczący Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu w kwocie 100 zł od zażalenia, stosownie do § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądem administracyjnym (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.).

Postanowieniem z dnia 11 lipca 2019 r., sygn. akt II OZ 600/19 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie wskazując, że wniesione zażalenie nie należy do kategorii zażaleń wolnych od wpisu wobec tego Przewodniczący Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu zasadnie wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu od złożonego zażalenia oraz prawidłowo określił wysokość wpisu, stosownie do § 2 ust. 1 pkt 7 powołanego rozporządzenia.

Zarządzeniem z dnia 19 lipca 2019 r. wezwano skarżącą do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 21 maja 2019 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł od zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Pomimo odebrania powyższego wezwania przez skarżącą w dniu 7 sierpnia 2019 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k-68) do chwili wydania niniejszego postanowienia wpis sądowy od zażalenia nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl przepisu art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej p.p.s.a.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku nieuiszczenia wpisu od zażalenia przewodniczący wzywa skarżącego do jego uiszczenia w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, zażalenie podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie zgodnie zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 19 lipca 2019 r. wezwano skarżącą do wykonania, w terminie 7 dni, prawomocnego zarządzenia z dnia 21 maja 2019 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł. Jednocześnie pouczono, że nieuiszczenie wpisu sądowego we wskazanym terminie spowoduje odrzucenie skargi.

Wezwanie to doręczono skarżącej dnia 7 sierpnia 2019 r. Tym samym siedmiodniowy termin do uiszczenia należnej opłaty upłynął skarżącej z dniem 14 sierpnia 2019 r. Skarżąca, pomimo wezwania, nie uiściła wymaganego wpisu sądowego od skargi.

Zgodnie zaś z art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Z mocy art. 197 § 2 p.p.s.a. przepis ten ma odpowiednie zastosowanie do postępowania zażaleniowego.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie powołanych przepisów, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.