Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2889666

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2012 r.
IV SA/Wr 101/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alojzy Wyszkowski (spr.).

Sędziowie: NSA Tadeusz Kuczyński, WSA Lidia Serwiniowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 30 maja 2012 r. sprawy ze skargi I. T.-K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.