Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 646124

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 lipca 2009 r.
IV SA/Wa 965/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:-sędzia WSA Jakub Linkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) kwietnia 2009 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 w związku z art. 231 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", od skargi w sprawie, w której przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne, pobiera się wpis stosunkowy. W niniejszej sprawie przedmiotem skargi nie jest należność pieniężna, w związku z tym od skarg pobiera się wpis stały.

Wysokość wpisów określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.). W związku z tym, że niniejsza sprawa dotyczy decyzji w przedmiocie ochrony środowiska, wpis - stosownie do § 2 ust. 3 pkt 3 wyż. wym. rozporządzenia - wynosi 200 zł.

Jeśli skarżący nie uiści należnego wpisu w terminie do wniesienia skargi, Sąd wzywa go do uiszczenia wpisu. Skarżący nie uiścił wpisu w powyższym terminie, toteż Sąd - na podstawie art. 220 § 1 w związku z art. 220 § 3 p.p.s.a. - pismem z dnia 25 czerwca 2009 r. (k. 8) wezwał go do uiszczenia wpisu w wysokości 200 zł w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. Jak wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 29 czerwca 2009 r. (k. 15). Termin do uiszczenia wpisu upłynął więc w dniu 6 lipca 2009 r. W tym terminie skarżący nie uiścił wpisu od skargi. Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Ponadto pismem z dnia 25 czerwca 2009 r. (k. 11) Sąd wezwał skarżącego do uzupełnienia braku formalnego skargi w terminie siedmiu dni poprzez nadesłanie pięciu egzemplarzy odpisu skargi, ponieważ zgodnie z art. 57 § 1 p.p.s.a. skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Wymaganie odnośnie dołączenia odpisu pisma zostało określone w art. 47 § 1 p.p.s.a. Jak wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 29 czerwca 2009 r. (k. 15). Siedmiodniowy termin do nadesłania odpisów skargi upłynął więc w dniu 6 lipca 2009 r. Skarżący również i tego wezwania nie wykonał. Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Skoro w wyznaczonym terminie skarżący nie uiścił wpisu i nie uzupełnił braku formalnego skargi Sąd odrzucił skargę na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. i art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w związku z art. 58 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.