Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3064996

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2020 r.
IV SA/Wa 95/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Balicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) Towarzystwa (...) z siedzibą w (...) na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) października 2019 r., znak: (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 12 grudnia 2019 r. (w formie dokumentu elektronicznego) (...) (dalej: skarżący) złożyło skargę na opisaną w sentencji decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego.

Zgodnie z zarządzeniem z 16 stycznia 2020 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika z elektronicznego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sprawy (k. 38) powyższe wezwanie doręczono skarżącemu w trybie art. 74a § 8 p.p.s.a. i zostało uznane za doręczone w dniu 5 lutego 2020 r. A zatem ostatni dzień terminu do uiszczenia wpisu sądowego upływał w dniu 12 lutego 2020 r.

Po sprawdzeniu w rejestrze opłat sądowych ustalono, że do dnia 21 lutego 2020 r. nie została uiszczona kwota należna z tytułu wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) - dalej jako: p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały (§ 1). Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (art. 230 § 2 p.p.s.a.). W myśl zaś dyspozycji art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie istotne znaczenie ma okoliczność, że przesyłka z wezwaniem do uiszczenia wpisu sądowego była doręczona w warunkach przewidzianych art. 74a § 1 pkt 1 p.p.s.a., bowiem skarżący wniósł pismo w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą sądu lub organu, za pośrednictwem którego składane jest pismo.

Zgodnie z dyspozycją art. 74a § 3 p.p.s.a. w celu doręczenia pisma w formie dokumentu elektronicznego sąd przesyła na adres elektroniczny adresata zawiadomienie zawierające:

1) informację, że adresat może odebrać pismo w formie dokumentu elektronicznego, wraz ze wskazaniem adresu elektronicznego, z którego adresat może pobrać dokument i pod którym powinien dokonać potwierdzenia doręczenia dokumentu;

2) pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma, a w szczególności sposobu identyfikacji adresata pod wskazanym adresem elektronicznym w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez sąd do obsługi doręczeń, oraz informację o wymogu podpisania urzędowego poświadczenia odbioru kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

W przypadku nieodebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego sąd, po upływie siedmiu dni, licząc od dnia wysłania zawiadomienia, przesyła powtórne zawiadomienie o możliwości odebrania tego pisma (art. 74a § 6 p.p.s.a.). W przypadku nieodebrania pisma, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni, licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia (art. 74a § 8 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie pierwsze zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w formie dokumentu elektronicznego nastąpiło w dniu 22 stycznia 2020 r., zaś drugie zawiadomienie - 30 stycznia 2020 r. Stosownie do art. 74a § 8 p.p.s.a. należało przyjąć, że dzień skutecznego doręczenia ww. wezwania przypadał na dzień 5 lutego 2020 r., a zatem siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi upływał z dniem 12 lutego 2020 r. Skarżący nie uiścił wymaganego wpisu sądowego w zakreślonym przez Sąd terminie, a zatem skarga podlegała odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze Sąd postanowił jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.