Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2852197

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 lipca 2014 r.
IV SA/Wa 949/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący sędzia WSA Łukasz Krzycki, Sędziowie sędzia WSA Beata Sobocha (spr.), sędzia WSA Anna Szymańska, Protokolant sekr. sąd. Agnieszka Olszewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 lipca 2014 r. sprawy ze skargi I. D. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) lutego 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na osiedlenie się w Polsce - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.