Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2835612

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2015 r.
IV SA/Wa 941/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Golat (spr.).

Sędziowie WSA: Paweł Groński, Łukasz Krzycki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 sierpnia 2015 r. sprawy ze skargi B. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) stycznia 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia na postanowienie o ustaleniu kosztów postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.