Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446177

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 maja 2013 r.
IV SA/Wa 898/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Karolina Kisielewicz-Malec (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. A. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi E. A. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) marca 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy postanawia: 1. zwolnić skarżącą od kosztów sądowych w całości, 2. ustanowić dla skarżącej adwokata z urzędu, o którego wyznaczenie zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w W.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca E. A. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) marca 2013 r. o odmowie nadania statusu uchodźcy. Do skargi dołączyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym. (zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata).

Skarżąca jest uchodźcą z (...). W Polsce mieszka w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Jedyne środki pieniężne, jakimi dysponuje pochodzą z pomocy socjalnej i wynoszą 70 zł miesięcznie (kieszonkowe oraz pomoc pieniężna na zakup środków higieny osobistej - na podstawie § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 listopada 2011 r. Dz. U. Nr 261, poz. 1564).

Stwierdzono, co następuje:

Prawo pomocy stanowi wyjątek od obowiązującej w postępowaniu przed sądem administracyjnym zasady ponoszenia przez stronę kosztów postępowania związanych z jej udziałem w sprawie (wyrażonej w art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a. Stosownie do przepisu art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a., może zostać ono przyznane osobie fizycznej w zakresie całkowitym, gdy osoba ta wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania.

Wniosek zasługuje na uwzględnienie w całości. Cudzoziemka nie posiada wystarczającego źródła dochodu, które pozwoliłoby jej ponieść koszty związane z udziałem w postępowaniu sądowym oraz zastępstwem profesjonalnego pełnomocnika. Pomoc materialna jaką uzyskuje od państwa polskiego jest przeznaczona na niezbędne wydatki związane z utrzymaniem, zaś jej wysokość nie pozwala na czynienie oszczędności przeznaczonych na koszty sądowe.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.