Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446176

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013 r.
IV SA/Wa 892/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Karolina Kisielewicz-Malec (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie: po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. M. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) lutego 2013 r. nr (...) w przedmiocie aktualizacji ewidencji gruntów postanawia: 1) zwolnić skarżącego od kosztów sądowych, 2) ustanowić dla skarżącego adwokata z urzędu, o którego wyznaczenie zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w W.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi J. M. jest decyzja (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z (...) lutego 2013 r. orzekająca o aktualizacji operatu ewidencji gruntów obrębu P. gmina P.

Skarżący w odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu od tej skargi, złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy domagając się w nim całkowitego zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata. Podał, że jest osobą niepełnosprawną (na dowód czego przedłożył orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) i nie wykonuje prac zarobkowych. Wyjaśnił, że pozostaje na utrzymaniu rodziny, nie korzysta z pomocy społecznej, nie osiąga dochodów. J. M. dołączył do wniosku zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego W. o wysokości dochodu za 2011 r. 2012 r., z których wynika, że w latach 2011 i 2012 nie uzyskał dochodów. Wnioskodawca jest właścicielem trzydziestoletniego domu jednorodzinnego o powierzchni 120 m2 oraz współwłaścicielem mieszkania o powierzchni 70 m2

W piśmie z dnia 28 maja 2013 r. J. M. podał, że nie posiada rachunku bankowego. Ponownie podkreślił, że pozostaje na utrzymaniu rodziny.

Stwierdzono, co następuje:

Wniosek jest uzasadniony.

Na podstawie art. 243 § 1 oraz art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej p.p.s.a.), sąd administracyjny może na wniosek strony przyznać jej prawo pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym. Stosownie do art. 258 § 1 powołanej ustawy, czynności w zakresie postępowania o przyznanie prawa pomocy mogą wykonywać referendarze sądowi. Zgodnie z art. 245 § 2 p.p.s.a. prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika. Natomiast prawo pomocy w zakresie częściowym stosownie do art. 245 § 3 p.p.s.a. obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie pełnomocnika.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a., przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym, czyli takim jakiego domaga się skarżący, następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Zdaniem referendarza sądowego skarżący wykazał, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. J. M. jest inwalidą, niezdolnym do pracy. Utrzymuje się dzięki pomocy rodziny. W tej sytuacji nie będzie w stanie pokryć jakikolwiek, nawet minimalnych, opłat i wydatków sądowych. Skarżący jest co prawda właścicielem nieruchomości rolnej, ale nie przynosi ona dochodu (VI klasa gruntu) Dlatego też, nie można oczekiwać od skarżącego, że będzie w stanie wyłożyć na potrzeby procesu jakiekolwiek środki na opłaty i wydatki sądowe.

W tej sytuacji opłacenie wpisu sądowego i kosztów związanych z zapewnieniem profesjonalnej pomocy prawnej wykraczałoby bowiem poza możliwości płatnicze strony pozbawionej źródła dochodu.

Ponieważ o kontynuowaniu postępowania sądowego nie mogą decydować wyłącznie posiadane przez stronę zasoby dochodowe i majątkowe, skarżącego należy zwolnić od kosztów sądowych w całości. Jednocześnie referendarz postanowił ustanowić adwokata dla skarżącego.

Z przedstawionych powodów na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.